Prof. PhDr. Aleš Klégr

 

email: ales.klegr@ff.cuni.cz
konzultační hodiny: PO / MON: 16.00-17.30
vede semináře a přednášky:
 • AAA130080: Lexikální a textová rovina
 • AAA5PP106: Lexikografie (písemná práce)
 • AAA500103: Lexikologie I - slovotvorba
 • AAA5PP103: Lexikologie I – slovotvorba (písemná práce)
 • AAA500114: Lexikologie II - lexikální sémantika
 • AAA5PP114: Lexikologie II – lexikální sémantika (písemná práce)
 • AAA5ZK114: Lexikologie I+II: slovotvorba a lexikální sémantika (oborová zkouška)
 • AAA500104: Pragmatika
 • AAA5ZK104: Pragmatika (oborová zkouška)
 • AAA5PP104: Pragmatika (písemná práce)
vzdělání a praxe v ČR: Vzdělání:
 • 1977 –  FF UK angličtina-psychologie,
 • 1982 – PhDr. anglický jazyk, FF UK

Praxe:

 • 1977-1980 – Encyklopedický ústav ČSAV (odborný pracovník, obor lingvistika, literatura západních zemí)
 • 1980-1985 – středoškolský profesor anglického jazyka, Jazyková škola v Praze
 • 1985-1988 – odborný asistent, katedra jazyků, Strojní fakulta, ČVUT, Praha
 • 1988-1990 – odborný asistent, katedra jazyků, UK FF
 • 1990-1996 – odborný asistent, katedra (od r. 1994 Ústav) anglistiky a amerikanistiky UK FF
 • 1994 – člen komise pro obhajoby rigorózních prací (tato komise současně plní funkci Oborové komise v oboru anglický jazyk) (9.6.)
 • 1996 – docent v oboru anglický jazyk
 • 1998-2000 – člen akademického senátu (AS) UK FF
 • 1998-2006 – zástupce ředitele ÚAA (od 1.10. 1998)
 • 2000 – člen komise pro státní doktorské zkoušky
 • 2004 1.6. – jmenování: profesor pro obor anglický jazyk UK
 • 2006-2008 – předseda oborové rady doktorského studia (OR DSP) Didaktika konkrétního jazyka UK FF
 • 2007 – člen OR DSP P 7310, obor Anglický jazyk na FF Ostravské univerzity
 • 2008 –  předseda OR DSP Anglický jazyk na FF UK, člen  AS UK FF (2008-10)
působení v zahraničí:
 • 1994 – studijní pobyt (EU TEMPUS JEP grant), University East Anglia University, Norwich, Britain
 • 1995 – studijní pobyt Bayreuth Universität (EU Erasmus), Deutschland
 • 2002 (20. listopadu) – invited lecture: Compiling a dictionary. Ruprecht-Karls-Universität, Lehrstuhl für englische Sprachwissenschaft, Heidelberg
 • 2004 (30.4.) – „Polysémie a enantiosemie“ (Dny českej anglistiky na Slovensku, FF, Univerzita Konštnatína Filozofa v Nitře)
 • 2014 (30.4.) – invited lecture: „‘Corruption’ as a Word-Formation Process”, (Zentr. HS- und Seminargeb. 2.005, Am Hubland), Neuphilologisches Institut – Moderne Fremdsprachen, Anglistik und Amerikanistik, Lehrstuhl für englische Sprachwissenschaft, Juliues-Maxmilians Würzburg Universität
publikace (výběr):
 • Čermák, F., Klégr, A., Modality in Czech and English: Possibility Particles and the Conditional Mood in a Parallel Corpus, International Journal of Corpus Linguistics 9:1 (2004), 83-95. ISSB 1384-6655/E-ISSN 1569-9811
 • Klégr, A. Sadness/smutek: a comparison of the verbal collocates. In Čermák, Jan; Klégr, Aleš; Malá, Markéta; Šaldová, Pavlína (eds). Patterns - A Festschrift for Libuše Dušková. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK a KMF, 2005, s. 91-105. ISBN 80-7308-108-3.
 • Klégr, A., Čermák, J., Onomasiological Cycle: Up the Down Staircase, Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, 2005 Prague Studies in English XXIV. Carolinum Press, UK Praha, 2006, s. 7-18. ISSN 0567-8269, ISBN 80-246-1219-4
 • Klégr, A., Šaldová, P. (2006), Kolokační faux amis. In Čermák, F., K. Kučera, M. Šulc, (eds.), Kolokace. Studie z korpusové lingvistiky, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha.
 • Klégr, A., J. Čermák, Binomials in an Historical English Literary Perspective: Shakespeare, Chaucer, Beowulf. In: M. Procházka, J. Čermák (eds) (2008) Shakespeare between the Middle Ages and Modernity: From Translator's Art to Academic Discourse. A Tribute to Professor Martin Hilský, MBE. Prague: Charles University, Faculty of Arts, pp. 40-62, ISBN 978-80-7308-244-4.
 • Aleš Klégr – Jan Čermák (2009) Neologisms of the “On-the-Pattern-of” Type: Analogy as a word-formation process? In: Martin Procházka / Markéta Malá / Pavlína Šaldová (eds) (2009) The Prague School and Theories of Structure Interfacing Science, Literature, and the Humanities / ACUME 2, Vol. 1 Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Company KG, V&R unipress, ISBN 978-3-89971-704-4
 • Klégr, A., English Complex Prepositions of the Type in spite of and Analogous Sequences, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002. 226 s.
 • Klégr, Aleš; Key, Petra; Hronková, Norah. Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso / Czech-English combinatory dictionary: noun and verb. Praha: Karolinum, 2005. 370 s. ISBN 80-246-1106-6.
 • Klégr, Aleš, Tezaurus jazyka českého, NLN, Praha 2007.
 • Klégr, A. and M. Malá (2009) ‘English Equivalents of the Most Frequent Czech Prepositions: A Contrastive Corpus-based Study’, In: Mahlberg, M. et al. (2009) Corpus Linguistics: Topics (the 5th Corpus Linguistics Conference (Liverpool 20-23 July 2009), http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/#papers
 • Klégr, A.(2009) FrantišekČermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná /Czech and General Phraseology. Slovo a slovesnost 70/2, s. 149-153.
 • Klégr, A.(2009) The Fifth Element. A Remark on the FSP Factors.Brno Studiew in English 35/2, s. 53-60.
 • Klégr, A. (2010) Noun Phrases with So-adj Predeterminers: So complicated a matter. In: M. Malá, P. Šaldová (eds)(2010) ... for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Univerzita Karlova v Praze, pp. 93-119.
 • Klégr, A. (2010) Recenze František Čermák (Ed. in Chief) et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky I-IV [Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics]. Oxford International Journal of Lexicography (2010) 23 (4), pp. 477-486.
 • Klégr, A. (2010) ‘Corruption’ redux. AUC – Philologica 1, 2008, PSE 25, Charles University in Prague, the Karolinum Press, pp. 153-159.
 • Klégr, A. (2010) English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle’. In: F. Čermák, P. Corness, A. Klégr eds, InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Prague: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, pp. 118-137. (Jointly with M. Malá and P. Šaldová).
 • Klégr, A.(2010) Introduction. In: M. Malá, P. Šaldová eds, ...for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Prague, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 9-10.
 • Klégr, A.,M. Malá(2010) Naděžda Kudrnáčová, Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. Linguuistic Pragensia 2, s. 113-116. 
 • Klégr, A. P. Šaldová (2010) Thomas Biermeier. Word-Formation in New Englishes: A Corpus-based Analysis. In: Ch. Mair, B. Korte eds, ZAA, Linguistics and Cultural Studies. Königshausen & Neumann, s. 305-307.
 • Klégr, A., M. Malá, P. Šaldová (2011) Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In: Čermák, F. (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – 1 InterCorp. Nakl. Lidové noviny. Praha 2011. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Klégr, A. (2011) Paradigmatic Relations between English Proverbs. In: Soares, R., Lauhakangas, O. (eds) Proceedings of 4th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. International Association of Paremiology. Tavira. 267-289.
 • Klégr, A. (2011) Josef Fronek. Časopis pro moderní filologii 93/2, s. 142-143.
 • Klégr, A. (2012) Proverbs from a Discourse-Function Perspective. In: Soares, R., Lauhakangas, O. (eds) 5. Colloquio Interdisciplinar sobre Proverbios - Actas. AIP-IAP. Lisbon. 349-363.
 • Klégr, A., M. Malá, P. Šaldová (2012) Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek, Praha: Karolinum.
 • Klégr, A. (2013) The limits of polysemy: enantiosemy. Linguistica Pragensia 2/2013, Vol. 23.   Praha: Filozofická Fakulta, UK v Praze, s. 7-23
 • Klégr, A. (2013) Proverbs as Spech Acts in English and Czech. In: L. Dušková (ed.) AUC Philologica 3/2013. Prague Studies in English XXVI,  s. 7-29. Praha:  Karolinum, UK v Praze, 2014. ISBN 0567-8269.
 • Dušková, L.,  A. Klégr, M. Malá, P. Šaldová (2012) Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Prague, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum. 1st ed. 2001.
 • Klégr, A., P. Čermák  (2012) Časopis pro moderní filologii – stoletý věk prý nevadí. In: Akademický bulletin, 7-8/2012, s. 26-27.
 • Klégr, A. (2012) Anglista Miroslav Renský, Časopis pro moderní filologii 93, 2012/1, s. 59-60, ISSN 0862-8459
 • Klégr, Aleš (2013) „Ivan Poldauf and lexicography, and beyond“. In: Malá, M., P. Šaldová (eds) A Centenary of English Studies atCharles University: From Mathesius to Present-DayLinguistics. Praha: Filozofická Fakulta, UK v Praze. s. 103 – 120.   ISBN 978-80-7309-449-3
 • Klégr, Aleš (2013) The limits of polysemy: enantiosemy. Linguistica Pragensia2/2013, Vol. 23.   Praha: Filozofická Fakulta, UK v Praze, s. 7-23 
 • Klégr, Aleš (2013) Proverbs as Spech Acts in English and Czech. In: L. Dušková (ed.) AUC Philologica 3/2013. Prague Studies in English XXVI,  s. 7-29. Praha:  Karolinum, UK v Praze, 2014. ISBN 0567-8269.
 • Klégr, Aleš (2013)   ...přečtěte si Mathesia. Rozhovor s jubilantkou Jarmilou Tárnyikovou. Časopis pro moderní filologii 95, 1/2013, s. 100-105. 
 • Klégr, A. (2014) Anglista, filolog a lingvistia Rostislav Kocourek: Vzpomínky, odpovědi na osm dotazů, Časopis pro moderní filologii 96, 1/2014, s. 129-137.
 • Klégr, A. (2014) Jaroslav Macháček – jubileum anglisty na horské dráze. Časopis pro moderní filologii 96 96, 2/2014, s. 273-277.
 • Klégr, A. (2014) In partibus infidelium: Rostislav Kocourek’s 85th Birthday. Linguistica Pragensia 24, 2/2014, s. 171-173.

OHLASY:

 • Klégr, A., Hawkins' Location Theory and the Use of Articles in Of-Genitive Headnouns: In: Chesterman A., On Definiteness, Cambridge University Press, 1991
 • Klégr, A., The Noun in Translation. In: Knittlová, D. (2000), K teorii i praxi překladu, UPOL, Olomouc, 2.vyd.
 • Klégr, A., English Complex Prepositions of the Prepositional Phrase Type, Prague Studies in English XXII, AUC, Philologica 5/2000, 51-78  In: Janigová, S. (2008) Syntax of -ing forms in legal English. EUROPEAN UNIVERSITY STUDIES SERIES XIV, ANGLO-SAXON LANGUAGE AND LITERATURE –Vol. 439, Bern: Peter Lang Publishing.  
 • Klégr, A., Šaldová, P. (2006) Kolokační faux amis. In Čermák, F., K. Kučera, M. Šulc, (eds.), Kolokace. Studie z korpusové lingvistiky, NLN, Praha. – In: Heid, U., Prinsloo, D. J. (2008) Collocational False Friends: Description and Treatment in Bilingual Dictionaries. In. Bernal, E. DeCesaris J. (eds) Proceedings of the XIII Euralex International Congress, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

 • Klégr, A., English Complex Prepositions of the Prepositional Phrase Type, Prague Studies in English XXII, AUC, Philologica 5/2000, 51-78. In: Allerton, D.J. „Over the hills and far away“ or „far away over the hills“. English place adverb phrases and place prepositional phrases in tandem?  - In: Kurzon, D., Adler, S. (eds)(2008) Adpositions. pragmatic, semantic and syntactic perspectives. John Benjamins. pp. 53, 65.

 • Klégr, A. & Jan Čermák (2010). “Neologisms of  >On-the-pattern-of< type: Analogy as a word-formation process?”[in:] M. Mala et al. (eds) The Prague School and Theories of Structure. Gottingen: V & R unipress GmbH.229–244. - In: Konieczna, Eva (2013) Analogy in Word Formation. STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA 10, ZESZYT 81/2013, pp. 14, 19, 20. /  Miller, D. Gary (2014) English Lexicogenesis. Oxford: Oxford University Press. pp. 88, 89, 90

projekty: