Anglistika (dvouletá)

Dvouleté navazující magisterské studium Anglistiky-amerikanistiky

Organizace studia

Magisterské studium není organizováno po ročnících. Při zvažování svého „průchodu studiem“ doporučujeme vzít v úvahu:

 1. Studijní plány (doporučený průchod jednooborovým studiem)
 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do studia (stanovené Pravidly pro organizaci studia)

(v případě dvouoborového studia za oba obory dohromady):

pro zápis do druhého úseku studia 30 kreditů,
pro zápis do třetího úseku studia 60 kreditů,
pro zápis do čtvrtého úseku studia 90 kreditů,
pro zápis do pátého úseku studia 120 kreditů;

 1. Při výběru seminářů doporučujeme přihlédnout k předmětům souborné specializační zkoušky a státní závěrečné zkoušky:
  1. Specializační zkouška z lingvistické specializace – souborná zkouška ze tří předmětů specializace. Lze volit kterékoli tři z těchto předmětů:
   1. Syntax II
   2. Stylistika
   3. Historický vývoj angličtiny II
   4. Lexikologie
   5. Lexikografie
   6. Pragmatika
   7. Analýza diskurzu
   8. Konstrukční gramatika
    (Didaktika angličtiny není předmětem specializační zkoušky – má svou vlastní klasifikaci – může ale být jedním ze specializačních seminářů)
  2. Státní závěrečná zkouška (lingvistika) – látka probíraná ve specializačních seminářích (studenti, kteří se těchto seminářů nezúčastní, si musí látku v probíraném rozsahu osvojit samostatným studiem):
   1. Syntax II
   2. Stylistika
   3. Historický vývoj angličtiny II
   4. Lexikologie

Zapisování do SISu

Volba specializace

Studenti se u přijímací zkoušky do navazujícího studia rozhodují pro literárně-kulturní nebo lingvistickou specializaci. V průběhu studia mohou své rozhodnutí změnit – přechod do druhé specializace je ale podmíněn úspěšným složením té části interní (ústavní) přijímací zkoušky, kterou se specializace liší. V případě přechodu na lingvistickou specializaci spočívá zkouška v písemném testu (komplexní lingvistický rozbor textu) a následném pohovoru.

Student nemění obor studia, a tak není složení této „přechodové“ zkoušky vázáno na termín fakultních přijímacích zkoušek. V této věci se, prosím, obracejte na ředitele ústavu, kam chcete přejít.

Předměty, které student absolvoval v rámci své původní specializace, mohou být uznány jako předměty volitelné a povinně volitelné. Specializační část programu, včetně specializační zkoušky, musí student absolvovat v nově zvolené specializaci.

Úvod > Studium > Magisterské studium > Anglistika (dvouletá)