Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika programu

Studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné anglistiky, který předává s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. Oborovou složku proto kombinuje s prvky obecně i oborově učitelské přípravy a úvodní složkou pedagogickou do vyváženého, akademického studia zaměřeného na vzdělávání.

V oblasti oborové je bakalářské studium Anglického jazyka a literatury zaměřeno na výborné zvládnutí anglického jazyka na úrovni C1–C2 Společného evropského referenčního rámce. Dále se zaměřuje na lingvistický popis a analýzu anglického jazyka (v různých rovinách popisu jako např. fonetika, fonologie, gramatika, slovní zásoba, historický vývoj angličtiny aj.)  a dokáže tyto znalosti aplikovat na výuku jazykových prostředků. Mimo to se seznamuje s literární historií Britských ostrovů a Severní Ameriky v kulturním, historickém a politickém kontextu dané oblasti a doby a rozvíjí si schopnost kritického myšlení o literatuře.

V oblasti oborově-učitelské přispívá bakalářské studium studijního programu Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání k utváření základů oborově-didaktických kompetencí, které absolventovi umožní rozvinout v navazujícím magisterském studiu učitelství znalosti a dovednosti relevantní pro učitelskou profesi v daném oboru a oborech blízkých, primárně filologických.

obecně učitelské oblasti získá student takové znalosti, které mu umožní rozvinout v navazujícím magisterském studiu učitelství znalosti a dovednosti nezbytné pro zahájení učitelské profese, včetně praktických výukových kompetencí.

Součástí studia je i volitelná část, v jejímž rámci může student navštěvovat volitelné oborové předměty, v nichž jsou hlouběji zkoumána dílčí témata, může však tuto část studijního plánu naplnit jakýmikoli předměty vyučovanými na FF i na dalších fakultách UK, v rámci studia tak může absolvovat přednášky a semináře z jiných oborů, které jsou pro něj zajímavé (např. psychologie, sociologie, historie, filozofie, praktické kurzy jazyků…).

Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu, a to zejména programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy.

Studijní plán

Studijní plán (také v SIS) a doporučený průchod bakalářským studiem:

Poznámky

  • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání: kódy předmětů v SIS začínají na AAU (v případě specifických požadavků k zápočtu), AAA1 (v případě shodných požadavků se studenty programu Anglistika a amerikanistika)
  • Anglistika a amerikanistika: kódy předmětů v SIS pro samostatné studium začínají na AAA1, kódy pro studenty sdruženého studia začínají na AAA2.
  • Studenti bakalářského studia si nezapisují magisterské předměty zajišťované ÚAJD.
  • K postupu do 2. ročníku je potřeba 50 kreditů, dále je k postupu do n-tého ročníku třeba n*30 kreditů, tedy např. 90 kreditů k postupu do 3. ročníku
    (pozor: pokud si student zapíše v prvním ročníku předměty, jejichž kreditová dotace je vyšší než 75 kreditů, činí minimální počet kreditů pro postup do druhého ročníku 60 kreditů).

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání