Profil absolventa

Odborné znalosti:

Absolvent je anglista-odborník na anglický jazyk, resp. anglickou lingvistiku, s všestrannou orientací v oboru. Je připraven po stránce metodologické, je schopen pracovat s elektronickými zdroji dat a technikou.

Odborné dovednosti:
Schopnost si samostatně a průběžně doplňovat odborné vzdělání a podle potřeby se specializovat, připravenost samostatně publikovat odborné práce, obsahově koncipovat a vést vlastní vysokoškolské kurzy.

Podmínky přijetí ke studiu: podmínky pro rok 2019/20 budou zveřejněny v listopadu 2018

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických, zejména anglistických oborů. Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat jednak hluboké znalosti oboru, jednak jasnou představu o odborné perspektivě a profesních záměrech. Přijímací zkouška se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce, posouzení dosavadní odborné činnosti a ověření znalostí z anglického jazyka a lingvistiky.