Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ

Organizace studia

Magisterské studium není organizováno po ročnících. Pořadí plnění jednotlivých předmětů tedy není předepsáno a závisí na vlastní volbě každého studenta a na realizaci jednotlivých předmětů v každém roce. Při zvažování svého „průchodu studiem“ doporučujeme vzít v úvahu:

 1. Studijní plány
 2. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do studia
 • (v případě sdruženého studia za oba programy dohromady):
  • pro zápis do druhého ročníku studia 40 kreditů,
   pro zápis do třetího ročníku studia 60 kreditů,
   pro zápis do čtvrtého ročníku studia 90 kreditů,
   pro zápis do pátého ročníku studia 120 kreditů

Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 120 kreditů za oba své obory dohromady.

Celkový počet kreditů za učitelskou propedeutiku; pedagogickou praxi, povinné oborové předměty a povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce; a povinně volitelné předměty: 7[1] + 10 + 19 + 7,5[2] + 10 = 53,5. Tato hodnota činí 89 % počtu 60 kreditů, jež na daný půlobor připadají ze 120 kreditů za celé dvouoborové studium.

[1] U povinných předmětů učitelské propedeutiky je ve sdruženém studiu do součtu kreditů za jeden půlobor počítána pouze polovina kreditů.

[2] U povinných předmětů zaměřených na přípravu závěrečné práce je ve sdruženém studiu do součtu kreditů za jeden půlobor počítána pouze polovina kreditů.

 1. Studijní předpisy

Charakteristika studijního programu

Studijní program Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy připravuje učitele angličtiny jako cizího jazyka s hlubokým vhledem do lingvo-didaktických aspektů anglistiky a amerikanistiky, především pak do anglické lingvistiky a literatur a kultur anglofonního světa, kteří jsou schopni samostatné pedagogické i vědecké  činnosti a jsou schopni realizovat výuku angličtiny především na středních, ale i na vysokých školách.

Profil absolventa

Profil absolventa programu učitelství na FF UK odpovídá profilu začínajícího učitele na různých typech škol od druhého stupně základní školy (a jeho ekvivalentů) po různé typy škol středních (a zařízení jim odpovídajících) a institucí poskytujících vzdělávání dospělým.

Absolvent studijního programu má:

 1. plně rozvinuté kompetence v oblasti obecné učitelské přípravy a přípravy oborově-učitelské, potřebné pro vykonávání učitelské profese na druhém stupni škol základních a na školách středních v oboru anglistiky a v aprobacích tomuto oboru blízkých (mediální výchova, estetická výchova apod.) i pro působení v dalších profesních pozicích ve vzdělávacím systému, státní správě apod., pro něž je učitelská kvalifikace na úrovni navazujícího magisterského studia relevantní;
 2. plně rozvinuté odborné kompetence v oblasti lingvistické i literárněvědné anglistiky a literární vědy na takové úrovni, aby mohl zastávat jakoukoli pracovní pozici ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, soustavnou lingvisticko-filologickou průpravou, koncepčním přístupem k řešení úkolů a kritickým myšlením;
 3. výbornou znalost běžné i odborné angličtiny ve filologických i dalších humanitních oborech a má ucelené komplexní znalosti teoretické problematiky, metodologie i praktické aplikace z lingvistiky angličtiny a anglofonních literatur;
 4. návyky průběžného sebevzdělávání a otevřený postoj vůči novým informacím;
 5. odborné kompetence v příslušných oblastech rozvinuté na takové úrovni, aby se mohl ucházet o pokračování v doktorském studiu primárně v oborech Anglický jazyk, Anglofonní literatury a kultury, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech blízkých.
Úvod > Studium > Magisterské studium > Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ