Diplomová práce

Způsob zpracování a náležitosti diplomové práce upravuje:

Diplomová práce

Je možno ji podat v jazyce anglickém i českém. Pokud nejde o téma odborně mimořádně náročné, preferován je jazyk anglický, přičemž úroveň jazyka je součástí hodnocení práce. Student si vybírá téma ze seznamu vyvěšeného ústavem, má také právo navrhnout vlastní téma své diplomové práce (formou projektu). Student musí prokázat schopnost samostatného tvůrčího zpracování problematiky, zároveň je nutno, aby průběžně konzultoval jednotlivé části práce se svým vedoucím.
Podmínkou připuštění práce k obhajobě je její odevzdání ve stanoveném limitu podle harmonogramu FF UK příslušného akademického roku. Odevzdanou práci písemně posoudí její vedoucí a oponent práce a navrhnou klasifikaci. Vedoucí základní součásti odpovídá za zpřístupnění posudků i diplomové práce minimálně 5 pracovních dnů před termínem obhajoby.
Obhajoba diplomové práce předchází ústní zkoušce z předepsaných předmětů. Je veřejná, koná se před zkušební komisí, která je zpravidla doplněna o vedoucího diplomové práce a oponenta. Diplomová práce je klasifikována známkami výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl.

1. Zadání práce:

Student si vybírá téma ze seznamu vyvěšeného ústavem, nebo navrhne své vlastní téma diplomové práce. Zadání je třeba podat nejpozději 6 měsíců před plánovaným termínem obhajoby  (výjimka = žádost…). Zadání je možno podávat kdykoli v průběhu roku.
Zvolené téma student konzultuje s vedoucím práce, vypracuje návrh „zásad pro vypracování“ a „seznamu literatury“. Po schválení vedoucím práce budou tyto pověřeným pracovníkem ústavu zadány do SISu spolu s tématem  práce v ČJ a AJ. Vytištěný formulář „Zadání diplomové práce“ bude ústavem předán na studijní oddělení ke schválení děkanem. Schválené zadání poté v SISu „potvrdí“ studijní oddělení. Podepsaný formulář bude vložen do materiálů studenta. Student doplní do SISu povinné údaje – klíčová slova v ČJ, AJ, předběžná náplň práce…
Změna tématu práce je následně možná pouze na základě písemné žádosti studenta, kterou doporučuje vedoucí základní součásti a posuzuje proděkan fakulty. Důvody uvedené v žádosti o změnu musejí být řádně doloženy.
Orientační manuál pro vkládání údajů do SISu: manuál

2. Odevzdání práce:

 • pokud není v daném roce stanoveno jinak, dva pracovní výtisky na sekretariát ústavu
 • elektronická verze práce (totožná s verzí tištěnou, za správnost a shodu odpovídá student ! ). Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě se základní součástí jiným způsobem.

Viz. „Manuál“ – výše…

Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.

3. Rozsah práce:

 • celkem cca 70 stran (minimálně 108 000 znaků), z toho cca 60 normostran textu, cca 6-8 normostran souhrnu (anglicky u česky psané práce, česky u práce anglicky psa­né)

4. Formální náležitosti:

Titulní vazebný list obsahuje:

 • plný název fakulty
 • uprostřed umístěné označení Diplomová práce
 • v pravém dolním rohu jméno a příjmení autora (příp. titul)
 • v levém dolním rohu rok odevzdání práce

Titulní list uvnitř textu obsahuje:

 • plný název fakulty
 • označení Diplomová práce
 • uprostřed jméno a příjmení autora (příp. titul)
 • název práce v českém a anglickém jazyce
 • v pravém dolním rohu jméno a příjmení vedoucího práce (příp. titul)
 • v levém dolním rohu místo a rok odevzdání práce

Prohlášení autora:

Na samostatném listě za titulním listem musí být prohlášení autora o původnosti práce:

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval/a samostatně, že jsem řádně citoval/a všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V …dne…                                                                                            podpis

Fakultativní je souhlas autora se zapůjčením práce objevující se často po jeho prohlášení:

Souhlasím se zapůjčením diplomové práce ke studijním účelům. I have no objections to the MA thesis being borrowed and used for study purposes. 

Abstrakt a klíčová slova

Za prohlášení zařadíme stránku obsahující abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.

Práce musí obsahovat: obsah, soupis použité literatury, resumé v českém (je-li práce psána anglicky)/anglickém jazyce (je-li psána česky), a pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

ÚAJD dále upřesňuje obsah a formu diplomové práce takto:

1. Rozsah dokladového materiálu:

podle povahy zkoumaného jevu a délky textu potřebného k získá­ní dokladových excerpt; u jevů střední frekvence v průměru:
 • 200 dokladů

2. Standardní struktura a součásti práce:

 • Obsah (Table of Contents)
 • Seznam zkratek (List of abbreviations)
 • Seznam tabulek/grafů/ilustrací (List of Tables/Diagrams/Illustrations)
 • Jednotlivé kapitoly:
 1. Úvod (Introduction): cíl práce
 2. Teoretická část (Theoretical background): přehled dané problematiky v literatuře, zhodnocení dosavadních poznatků atd.
 3. Metodologie (Material and Method): vymezení vlastního projektu: zkoumaný jev, materiál, metoda, nástroje, pracovní hypotéza
 4. Praktická část/Výzkum (Research/Research Part/Analysis): prezentace výsledků (tabulky shrnující, dílčí, popis výsledků); diskuse výsledků (hlavní tendence, interpretace  poznatků)
 5. Závěr (Conclusion): shrnutí a zhodnocení hlavních zjištění v porovnání s pracovní hypotézou
 • Literatura (odborná literatura; prameny) (References, Sources)
 • Shrnutí (Résumé): referuje stručně o jednotlivých částech a výsledcích práce
 • Příloha/Dodatky (Appendix): (s názvy jednotlivých součástí) utříděné doklady (excerpta), na nichž je práce založena; použité dotazníky, transkripce (mluveného textu) atd.

3. Doporučený způsob označování kapitol, podkapitol, sekcí:

 desetinný systém (1., 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 2., 2.1., 2.1.1., etc.)

4. Způsob odkazování na literaturu (podle instrukcí uvedených v první prezentaci v Diplomovém semináři)

Chicago Manual of Style

APA guide

 • v oddílu Literatura (References/Bibliography) – existuje mnoho možností (APA, Chigago Manual of Style), z nichž lze doporučit způsob používaný v autoritativních publikacích, jako je Quirk et al., Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, nebo Huddleston, Pullum Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press; jako příklad mohou posloužit také Guidelines for publication (Online Proceedings for Corpus Linguistics 2007):
 
Books
Popper, K. (1959) The Logic of Scientific Discovery.London: Hutchinson.
McEnery, T. and A. Wilson (2001) Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education.
   Note: all names listed after the first should follow the pattern ‘initial(s) surname’.
Articles in a book
Leech, G. (1992) ‚Corpora and Theories of Linguistic Performance‘, in J. Svartvik (ed.) Directions in Corpus Linguistics, pp. 105–34.Berlin: Mouton De Gruyter.
Articles in a journal
Sinclair, J. (1996) ‘The search for units of meaning’. Textus IX, 75–106.
Online publications
Christ, O. (1994) A modular and flexible architecture for an integrated corpus query system. COMPLEX’94, Budapest, 1994. Available on-line from http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/#Papers (accessed: 1 April 2005)
 • v textu diplomové práce: podobně jako u Literatury existuje řada možností, např. (Dušková, 1988: 50), (Mathesius 1961, 50). Na knihy, jde-li o výklad jednotl. jevů, nutno vždy odkazovat s paginací. Spíše než konkrétní způsob odkazování je důležité postupovat při odkazování jednotně. Totéž platí pro přímé citování z pramenů v textu diplomové práce. Také zde je potřeba opřít se o vhodný pramen, co se týče interpunkce (druhu uvozovek, jejich umístění), místa, kam v textu odkaz na zdroj citace uvést, rozsahu citovaného textu apod.

Poznámka:

Přehled o lingvistických, lingvodidaktických a translatologických pracích poskytuje odkaz Dokončené a obhájené diplomové práce. K dispozici je též souhrnná diplomová práce Michaely Karpíškové, Lingvistické diplomové práce poválečného období, 1996, popisující diplomové práce do poloviny 90. let; následné období mapuje Lenka Slunečková, Lingvistické diplomové práce v letech 1995-2003. Dodatek k práci Michaely Karpíškové, 2004.
Úvod > Studium > Magisterské studium > Diplomová práce