BZK

Bakalářská závěrečná práce:

Bakalářská státní závěrečná zkouška:

Od letního semestru akademického roku 2012/2013 se studenti již nebudou hlásit k BZK pomocí papírové přihlášky, kterou běžně odevzdávali na katedře, ale prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) – pouze elektronicky !!!

Podrobnosti o přihlašování ke státní zkoušce naleznete na webových stránkách FF UK.

Podmínka BZK:

atestace z kurzů:

 • SPOLF / Filozofie (Zk / 6 kreditů)
 • SPOLJ / Cizí jazyk (Zk / 6, event. 4 kredity) – studenti volí živý světový jazyk, Zk úrovně B2+ nebo B2-

Průběh BZK:

viz opatření děkana č. 20/2012, čl. 8

BZK má dvě části (první částí musí být obhajoba bakalářské práce):

SZ1:  Obhajoba bakalářské práce

SZ2:  a) Teorie a praxe anglického jazyka; b) Anglická literatura a britská kulturní studia; c) Americká literatura a americká kulturní studia.

1.   Obhajoba bakalářské práce

 • Obhajoba bakalářské práce je veřejná (v rámci prostorových možností). Probíhá před komisí pro státní závěrečnou zkoušku za přítomnosti vedoucího práce a jejího oponenta.
 • Úspěšná obhajoba je podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce.
 • Diplomand/ka nejprve stručně seznámí přítomné s cílem, metodou a výsledky své bakalářské práce, a to nejlépe pomocí připraveného písemného podkladu (handout) a komentáře k němu (cca 5 – 7 minut).
 • Poté se diplomand/ka vyjádří k otázkám a připomínkám vzneseným v posudcích oponenta a vedoucího práce.
 • Obhajobu uzavírá obecná rozprava, v níž diplomand/ka reaguje na aktuální otázky a podněty vznesené během obhajoby.
 • Představení bakalářské práce (bod iii.) probíhá zpravidla anglicky, části uvedené v bodech iv. a v. pak zpravidla česky.
 • Hodnotí se, zda diplomand/ka dokáže stručně, jasně a výstižně prezentovat svou práci, aktivně a samostatně reagovat na připomínky způsobem, který prokáže znalost problematiky a schopnost argumentace.
 • Výsledek je oznámen bezprostředně po proběhnutí obhajoby.

2.   Ústní zkouška – tři tematické okruhy:

 • Teorie a praxe anglického jazyka:
  • lingvistický rozbor krátkého textu (morfologie a syntax současné angličtiny, historický vývoj angličtiny, variety angličtiny, grafika, fonologie/fonetika, základy lexikologie)
  • širší otázka vycházející z textu (např. syntaktické funkce nefinitních slovesných tvarů, typy vedlejších vět vztažných v textu a obecná charakteristika vedlejších vět vztažných, funkce determinátorů v textu a kategorie určenosti v angličtině obecně apod.)
 • Anglická literatura a britská kulturní studia:  Ústav anglofonních literatur a kultur
 • Americká literatura a americká kulturní studia: Ústav anglofonních literatur a kultur

Pravidla pro organizaci BZK na oboru anglistika-amerikanistika

 1. Komise je tříčlenná, předseda (lingvista/literát) se stanoví podle oboru obhajovaných prací kandidátů.
 2. Další členové komise se stanoví tak, aby celá komise pracovala ve složení lingvista, literát (se specializací americká literatura), literát (se specializací anglická literatura).
 3. K obhajobě bakalářské práce, jíž bakalářská zkouška začíná, je zpravidla přizván příslušný vedoucí práce a oponent (nejsou-li členy komise).
 4. Obhajobu sleduje a hodnotí celá komise (o maximálním počtu 5 členů, tedy 3+2).
 5. Ústní zkouška je hodnocena jedinou společnou známkou ze všech tří okruhů dle příslušného studijního předpisu. (Studijní řád UK, čl.7.§4.).
 6. Do výsledné známky BZK se jako další složka započítává známka za obhajobu bakalářské práce.
 7. Neprospěje-li student u části zkoušky (tj. obhajoby nebo ústní zkoušky), má možnost tuto část v pozdějším termínu opakovat, a to maximálně dvakrát. U ústní zkoušky je nutno opakovat všechny její tematické okruhy.
 8. V případě, že student neprospěl u obhajoby bakalářské práce, není k ústní zkoušce připuštěn a musí opakovat celou bakalářskou zkoušku.