Anglistika-amerikanistika

Anglistika – amerikanistika

Charakteristika programu

Studium anglického jazyka je koncipováno tak, aby zahrnovalo všechny základní discipliny a umožňuje tak komplexní popis angličtiny. Metodologickým východiskem je funkční strukturalizmus Pražské lingvistické školy, jehož aplikace na popis angličtiny je rozpracována tak, aby koncepčně a terminologicky byla kompatibilní s přístupy uplatňovanými ve standardních britsko-amerických akademických popisech angličtiny. Tato koncepce propojuje osvědčené domácí a ve světě uznávané tradice se současnými anglistickými a lingvistickými trendy ve světě. Poskytuje solidní a bezpodmínečné východisko pro jakékoli další studium současných moderních trendů v lingvistice, ať už jde o textově-komunikativní a procesuální přístupy ke zkoumání angličtiny (analýza diskurzu, konverzační analýza, pragmatika atd.), nebo o nejnovější trendy v disciplinách komputační a korpusové lingvistiky.

Lingvistická složka programu obsahuje tři komplementární komponenty: teoretický lingvistický popis, aplikovanou lingvistickou, tj. didakticko-metodologickou průpravu, a praktickou jazykovou přípravu. Teoretický popis se zaměřuje na fonetiku a fonologii angličtiny, základní gramatické discipliny, tj. morfologii a syntax, a dále na rovinu lexikální (lexikologie) a úvod do roviny textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskurzu). Součástí přípravy je i seznámení s prací s jazykovými korpusy (jednojazyčnými i paralelními). Didaktika a metodologie výuky anglického jazyka seznamuje se základními metodami a principy výuky. Hlavním cílem výuky praktického jazyka je osvojení zásad akademického písemného projevu, ale i základních návyků při překladu z angličtiny a do angličtiny.

Literárně-kulturní složka programu je zacílena tak, aby absolvent dokonale ovládl mluvenou a psanou angličtinu, byl schopen efektivně komunikovat na vysoké úrovni v anglicky mluvícím prostředí, dokázal psát náročné odborné i populární texty v angličtině a zvládl základní metody výzkumu v oblasti angloamerických kultur. Absolvent je do hloubky obeznámen s kulturami a literární historií Britských ostrovů a Severní Ameriky.

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent bakalářského studia má ucelené, komplexní vzdělání, které mu poskytuje široké možnosti uplatnění a zároveň mu dovoluje se kvalifikovaně orientovat v oboru, aby mohl získané znalosti efektivně rozvíjet na odpovídající úrovni.

Absolvent si je vědom teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých anglistických disciplín. Má výborný přehled o struktuře oboru, o tom, čím se odlišuje poučený pohled a nadhled odborníka-anglisty na jazyk od ryze prakticistického přístupu angličtináře. Bude poučen o nejdůležitějším dění, osobnostech a trendech v oboru, získá základní akademické a vědecké návyky, bude mít možnost aplikovat teoretické znalosti v konkrétní práci s jazykem a literaturou.

Studium absolventa vybavuje jednak pro praxi, jednak ho dostatečně kvalifikuje pro další studium. Absolvent předkládaného bakalářského studia nalezne široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny a hlubokou znalostí kultury anglicky mluvících zemí. Může se tedy uplatnit například v oblastech státní sféry se zahraniční orientací, v institucích Evropské unie, v neziskovém sektoru či soukromé sféře, a v neposlední řadě v médiích či nakladatelstvích. Vzhledem k didaktické složce programu bude absolvent dále připraven působit také jako učitel anglického jazyka na základním stupni. Absolvent je komplexně vybaven k tomu, aby mohl nastoupit do náročných magisterských programů anglistiky a amerikanistiky v ČR i zahraničí. 

Studijní plány bakalářského studia

Plány a doporučené průchody bakalářského studia:

Poznámky

  • Anglistika a amerikanistika: kódy předmětů v SIS pro samostatné studium začínají na AAA1, kódy pro studenty sdruženého studia začínají na AAA2
  • Studenti bakalářského studia si nezapisují magisterské předměty zajišťované ÚAJD.
  • K postupu do 2. ročníku je potřeba 50 kreditů, dále je k postupu do n-tého ročníku třeba n*30 kreditů, tedy např. 90 kreditů k postupu do 3. ročníku
    (pozor: pokud si student zapíše v prvním ročníku předměty, jejichž kreditová dotace je vyšší než 75 kreditů, činí minimální počet kreditů pro postup do druhého ročníku 60 kreditů).

 

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Anglistika-amerikanistika