Bakalářské studium

Zájemci si mohou vybírat ze dvou studijních programů. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22 naleznete níže:

Obecné informace o programech a přijímacím řízení na FF UK naleznete zde:

Přijímací zkouška

 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • přijímací zkouška je jednokolová (písemná)

Popis přijímací zkoušky:
– doba trvání: 120 minut; celkem bodů: 100; písemná zkouška má pět částí:

1) kulturně-literární test (max. 20 bodů)
2) porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů)
3) lingvistický test (max. 20 bodů)
4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů)
5) esej na literární téma (max. 20 bodů)

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Další informace k přijímací zkoušce na studijní program Anglistika – amerikanistika, včetně odkazu na přihlášku naleznete zde:

Další informace k přijímací zkoušce na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, včetně odkazu na přihlášku naleznete zde:

Modelový test

 • Modelový test z června 2020 naleznete zde.
 • Na sekretariátu ÚAJD je možné zakoupit příručku Přijímací zkouška na studijní program Anglistika-amerikanistika, která obsahuje základní informace o programu včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením. Příručky budou k dispozici od ledna 2021.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční 16. 1. 2021 on-line. Více informací naleznete zde.

Přípravné kurzy

Anglistika nanečisto je program, který nabízí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do bakalářského studia pro studijní programy Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Podrobné informace naleznete zde.

Doporučená studijní literatura

 • Alexander, M. (2007) A History of English Literature. London: Palgrave Macmillan.
 • Barnard, R. (1997) Stručné dějiny anglické literatury. Praha: Brána.
 • Bradbury, M.; Ruland, R. (1997) Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta.
 • Carter, R.; McRae, J. (2013) The Penguin Guide to Literature in English: Britain and Ireland. London: Penguin Books.
 • Crystal, D. (1990) The English Language /kap. 1-8, 12-14/. London: Penguin Books.
 • Dušková, L.; Bubeníková, L.; Caha, J. (2006) Stručná mluvnice angličtiny. Praha: Academia.
 • Fox, Kate (2014) Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. Hodder & Stoughton.
 • Hais, K. (1991) Anglická mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • Jenkins, Simon (2018) A Short History of England. Profile Books.
 • Lacey, Robert (2007) Great Tales From English History: Cheddar Man to DNA: A Treasury of True Stories of the Extraordinary People Who Made Britain Great. Abacus.
 • Morgan, Kenneth O. (2010) The Oxford history of Britain. Oxford: Oxford University Press.
 • Murphy, R. (2015) English Grammar in Use /intermediate/. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oakland, J. (1998) British Civilization. London: Routledge.
 • Swan, M. (2017) Practical English Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tindall, G. B.; Shi, D. (2008) Dějiny Spojených států amerických. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Veselý, K. (1981) Anglo-americké reálie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • kolektiv autorů (1996) Slovník spisovatelů (Anglická literatura, …). Praha: Libri.

Anglistika – amerikanistika

Charakteristika studijního programu

Studium anglického jazyka je koncipováno tak, aby zahrnovalo všechny základní discipliny a umožňuje tak komplexní popis angličtiny. Metodologickým východiskem je funkční strukturalizmus Pražské lingvistické školy, jehož aplikace na popis angličtiny je rozpracována tak, aby koncepčně a terminologicky byla kompatibilní s přístupy uplatňovanými ve standardních britsko-amerických akademických popisech angličtiny. Tato koncepce propojuje osvědčené domácí a ve světě uznávané tradice se současnými anglistickými a lingvistickými trendy ve světě. Poskytuje solidní a bezpodmínečné východisko pro jakékoli další studium současných moderních trendů v lingvistice, ať už jde o textově-komunikativní a procesuální přístupy ke zkoumání angličtiny (analýza diskurzu, konverzační analýza, pragmatika atd.), nebo o nejnovější trendy v disciplinách komputační a korpusové lingvistiky.

Lingvistická složka programu obsahuje tři komplementární komponenty: teoretický lingvistický popis, aplikovanou lingvistickou, tj. didakticko-metodologickou průpravu, a praktickou jazykovou přípravu. Teoretický popis se zaměřuje na fonetiku a fonologii angličtiny, základní gramatické discipliny, tj. morfologii a syntax, a dále na rovinu lexikální (lexikologie) a úvod do roviny textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskurzu). Součástí přípravy je i seznámení s prací s jazykovými korpusy (jednojazyčnými i paralelními). Didaktika a metodologie výuky anglického jazyka seznamuje se základními metodami a principy výuky. Hlavním cílem výuky praktického jazyka je osvojení zásad akademického písemného projevu, ale i základních návyků při překladu z angličtiny a do angličtiny.

Literárně-kulturní složka programu je zacílena tak, aby absolvent dokonale ovládl mluvenou a psanou angličtinu, byl schopen efektivně komunikovat na vysoké úrovni v anglicky mluvícím prostředí, dokázal psát náročné odborné i populární texty v angličtině a zvládl základní metody výzkumu v oblasti angloamerických kultur. Absolvent je do hloubky obeznámen s kulturami a literární historií Britských ostrovů a Severní Ameriky.

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent bakalářského studia má ucelené, komplexní vzdělání, které mu poskytuje široké možnosti uplatnění a zároveň mu dovoluje se kvalifikovaně orientovat v oboru, aby mohl získané znalosti efektivně rozvíjet na odpovídající úrovni.

Absolvent si je vědom teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých anglistických disciplín. Má výborný přehled o struktuře oboru, o tom, čím se odlišuje poučený pohled a nadhled odborníka-anglisty na jazyk od ryze prakticistického přístupu angličtináře. Bude poučen o nejdůležitějším dění, osobnostech a trendech v oboru, získá základní akademické a vědecké návyky, bude mít možnost aplikovat teoretické znalosti v konkrétní práci s jazykem a literaturou.

Studium absolventa vybavuje jednak pro praxi, jednak ho dostatečně kvalifikuje pro další studium. Absolvent předkládaného bakalářského studia nalezne široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny a hlubokou znalostí kultury anglicky mluvících zemí. Může se tedy uplatnit například v oblastech státní sféry se zahraniční orientací, v institucích Evropské unie, v neziskovém sektoru či soukromé sféře, a v neposlední řadě v médiích či nakladatelstvích. Vzhledem k didaktické složce programu bude absolvent dále připraven působit také jako učitel anglického jazyka na základním stupni. Absolvent je komplexně vybaven k tomu, aby mohl nastoupit do náročných magisterských programů anglistiky a amerikanistiky v ČR i zahraničí. 

Studijní plán naleznete zde.

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné anglistiky, který předává s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. Oborovou složku proto kombinuje s prvky obecně i oborově učitelské přípravy a úvodní složkou pedagogickou do vyváženého, akademického studia zaměřeného na vzdělávání.

V oblasti oborové je bakalářské studium Anglického jazyka a literatury zaměřeno na výborné zvládnutí anglického jazyka na úrovni C1–C2 Společného evropského referenčního rámce. Dále se zaměřuje na lingvistický popis a analýzu anglického jazyka (v různých rovinách popisu jako např. fonetika, fonologie, gramatika, slovní zásoba, historický vývoj angličtiny aj.)  a dokáže tyto znalosti aplikovat na výuku jazykových prostředků. Mimo to se seznamuje s literární historií Britských ostrovů a Severní Ameriky v kulturním, historickém a politickém kontextu dané oblasti a doby a rozvíjí si schopnost kritického myšlení o literatuře.

V oblasti oborově-učitelské přispívá bakalářské studium studijního programu Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání k utváření základů oborově-didaktických kompetencí, které absolventovi umožní rozvinout v navazujícím magisterském studiu učitelství znalosti a dovednosti relevantní pro učitelskou profesi v daném oboru a oborech blízkých, primárně filologických.

obecně učitelské oblasti získá student takové znalosti, které mu umožní rozvinout v navazujícím magisterském studiu učitelství znalosti a dovednosti nezbytné pro zahájení učitelské profese, včetně praktických výukových kompetencí.

Součástí studia je i volitelná část, v jejímž rámci může student navštěvovat volitelné oborové předměty, v nichž jsou hlouběji zkoumána dílčí témata, může však tuto část studijního plánu naplnit jakýmikoli předměty vyučovanými na FF i na dalších fakultách UK, v rámci studia tak může absolvovat přednášky a semináře z jiných programů, které jsou pro něj zajímavé (např. psychologie, sociologie, historie, filozofie, praktické kurzy jazyků…).

Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu, a to zejména programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy.

 

Studijní plán naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium