Bakalářské studium

Přijímací zkoušky

 • Termín pro podání přihlášky pro akademický rok 2019/20:
 • bakalářské studium do 28. 2. 2019
 • Elektronická přihláška ke studiu: http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
 • Den otevřených dveří: 12.1. 2019
 • Na Vaše dotazy k přijímacímu řízení ráda odpoví doc. PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. – gabriela.bruhova@ff.cuni.cz

  PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám do bakalářského studia

 • Anglistika nanečisto
 • Příručka: Přijímací zkouška na obor Anglistika-amerikanistika (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) je k zakoupení na sektretariátu ÚAJD.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • Bakalářské studium: písemná část zkoušky – 3.6. 2019, od 9:00

ústní část zkoušky – 10.-12.6. 2019, od 8:30

 • Magisterské studium: písemná část zkoušky – 5.6. 2019, od 9:00 hod, místnost P301 (Anglický jazyk i English Language and Linguistics). Modifikace v místnosti tba.

ústní část zkoušky – 6.6. 2019, od 8:30, místnost P104

Pokud postoupíte do druhého kola zkoušky a nemůžete ústní zkoušku skládat v den, na který jste pozváni (máte např. zkoušku na jiném oboru, na který se hlásíte), napište nám na  gabriela.bruhova@ff.cuni.cz  Přesuneme Vám ústní zkoušku na jiný den nebo hodinu.

 • náhradní termín přijímací zkoušky (bakalářské i magisterské studium): 19.6.2019 (od 8:30 písemná část, od 13:00 ústní část)

Výsledky zkoušek budou oznámeny na webu fakulty.

Podmínky přijímacího řízení

 

 • Test z přijímacího řízení 2018/19
 • (počet přijímaných studentů 90; v minulém roce bylo ze 420 uchazečů přijato 94)
 • kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia

Průběh přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška je dvoukolová:

1. kolo – Písemný test (120 minut) má pět částí:

 1. Reading Comprehension: test porozumění populárně-naučnému textu
 2. Grammar (Gap test): test z praktického jazyka – všestranný mluvnický test
 3. Critical writing: krátký esej na literární téma prověřující aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného, stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice a analytického, kritického myšlení
 4. Linguistics: test ověřující znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text
 5. Culture Test: test znalostí literárněteoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí

V prvním kole lze získat max. 50 bodů. Pro postup k ústní zkoušce je nutné získat min. 25 bodů.

2.kolo – Ústní část – koná se v angličtině, je hodnocen:

 1. mluvený projev, znalost mluvené angličtiny – posuzována je výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v jazyce, tj. schopnost formulovat myšlenky a témata, reagovat na podněty v hovoru apod.
 2. základní znalost literatury anglicky mluvících zemí, rozsah a hloubka čtenářských zájmů, znalost kulturněhistorického kontextu, základních literárněvědných a jazykovědných pojmů a fakt
 3. motivace ke studiu, zájem o studium oboru a profesionální uplatnění.

Při pohovoru je nutno předložit seznam četby děl anglicky píšících autorů (eventuelně odborné literatury o jazyce, písemnictví, dějinách anglicky mluvících zemí) v překladu a originálu. Do seznamu je možno zařadit i nekanonická či oddechová díla; ta by ovšem neměla převažovat. Obvyklá délka seznamu se pohybuje kolem 20 titulů.

2. kolo se promíjí uchazečům, kteří dosáhnou v prvním kole alespoň 38 bodů.

Doporučená studijní literatura

 • Hais, K.: Anglická mluvnice
 • Dušková, L.; Bubeníková, L.; Caha, J.: Stručná mluvnice angličtiny
 • Murphy, R.: English Grammar in Use /intermediate/
 • Crystal, D.: The English Language /kap. 1-8, 12-14/
 • Barnard, R.: Stručné dějiny anglické literatury
 • kolektiv autorů: Slovník spisovatelů (Anglická literatura, …), Libri 1996
 • Veselý, K.: Anglo-americké reálie
 • Oakland, J.: British Civilisation
 • Bradbury, M.; Ruland, R.: Od puritanismu k postmodernismu
 • Tyndall, G. B.; Shi, D.: Dějiny Spojených států amerických

Ukázka testu z minulých let

 • Test z přijímacího řízení 2016/17
 • Příručka: Přijímací zkouška na obor Anglistika-amerikanistika (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) je k zakoupení na sektretariátu ÚAJD.

Charakteristika oboru

Studium anglického jazyka je koncipováno tak, aby zahrnovalo všechny základní discipliny a umožňuje tak komplexní popis angličtiny. Metodologickým východiskem je funkční strukturalizmus Pražské lingvistické školy, jehož aplikace na popis angličtiny je rozpracována tak, aby koncepčně a terminologicky byla kompatibilní s přístupy uplatňovanými ve standardních britsko-amerických akademických popisech angličtiny. Tato koncepce propojuje osvědčené domácí a ve světě uznávané tradice se současnými anglistickými a lingvistickými trendy ve světě. Poskytuje solidní a bezpodmínečné východisko pro jakékoli další studium současných moderních trendů v lingvistice, ať už jde o textově-komunikativní a procesuální přístupy ke zkoumání angličtiny (analýza diskurzu, konverzační analýza, pragmatika atd.), nebo o nejnovější trendy v disciplinách komputační a korpusové lingvistiky.

Lingvistická složka programu obsahuje tři komplementární komponenty: teoretický lingvistický popis, aplikovanou lingvistickou, tj. didakticko-metodologickou průpravu, a praktickou jazykovou přípravu. Teoretický popis se zaměřuje na fonetiku a fonologii angličtiny, základní gramatické discipliny, tj. morfologii a syntax, a dále na rovinu lexikální (lexikologie) a úvod do roviny textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskurzu). Součástí přípravy je i seznámení s prací s jazykovými korpusy (jednojazyčnými i paralelními). Didaktika a metodologie výuky anglického jazyka seznamuje se základními metodami a principy výuky. Hlavním cílem výuky praktického jazyka je osvojení zásad akademického písemného projevu, ale i základních návyků při překladu z angličtiny a do angličtiny.

Literárně-kulturní složka programu je zacílena tak, aby absolvent dokonale ovládl mluvenou a psanou angličtinu, byl schopen efektivně komunikovat na vysoké úrovni v anglicky mluvícím prostředí, dokázal psát náročné odborné i populární texty v angličtině a zvládl základní metody výzkumu v oblasti angloamerických kultur. Absolvent je do hloubky obeznámen s kulturami a literární historií Britských ostrovů a Severní Ameriky.

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent bakalářského studia má ucelené, komplexní vzdělání, které mu poskytuje široké možnosti uplatnění a zároveň mu dovoluje se kvalifikovaně orientovat v oboru, aby mohl získané znalosti efektivně rozvíjet na odpovídající úrovni.

Absolvent si je vědom teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých anglistických disciplín. Má výborný přehled o struktuře oboru, o tom, čím se odlišuje poučený pohled a nadhled odborníka-anglisty na jazyk od ryze prakticistického přístupu angličtináře. Bude poučen o nejdůležitějším dění, osobnostech a trendech v oboru, získá základní akademické a vědecké návyky, bude mít možnost aplikovat teoretické znalosti v konkrétní práci s jazykem a literaturou.

Studium absolventa vybavuje jednak pro praxi, jednak ho dostatečně kvalifikuje pro další studium. Absolvent předkládaného bakalářského studia nalezne široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny a hlubokou znalostí kultury anglicky mluvících zemí. Může se tedy uplatnit například v oblastech státní sféry se zahraniční orientací, v institucích Evropské unie, v neziskovém sektoru či soukromé sféře, a v neposlední řadě v médiích či nakladatelstvích. Vzhledem k didaktické složce programu bude absolvent dále připraven působit také jako učitel anglického jazyka na základním stupni. Absolvent je komplexně vybaven k tomu, aby mohl nastoupit do náročných magisterských programů anglistiky a amerikanistiky v ČR i zahraničí. 

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium