Anglický jazyk (od 2017/2018)

Charakteristika programu

Předmětem studijního programu Anglický jazyk je výzkum anglického jazyka na všech základních rovinách, morfologické, syntaktické, lexikálně-sémantické a promluvové, a to jak v dimenzi synchronní, tak diachronní. Základním teoretickým východiskem je současný funkční strukturalismus odvíjející se od učení Pražské školy, který je obohacen o vlivy soudobých teoretických proudů charakteristických pro současnou evropskou a anglo-americkou anglistiku. Významným rysem je uplatnění metod korpusové lingvistiky a elektronických jazykových korpusů (jednojazyčných a paralelních) u jevů, pro něž korpusy mohou poskytnout výzkumný materiál. Integrální součást je i kontrastivní přístup u jevů konfrontačně podnětných. Podle povahy výzkumného tématu mají jednotlivé projekty cíle nejen teoretické, nýbrž i aplikované.
Vedle základních lingvistických disciplín, které jsou těžištěm studijního programu a odborné kvalifikace doktorandů v oblasti anglické lingvistiky počínaje úvodem do metodologických základů oboru a jeho vývoje, zahrnuje program i disciplíny speciální, potřebné k výzkumu dané problematiky anglického jazyka. V návaznosti na obecnou teoreticko-praktickou průpravu (filozofie, jazyk) je smyslem doktorského studia prohloubení schopnosti doktorandů samostatně a kriticky přistupovat k dílčím lingvistickým tématům anglického jazyka, rozšíření komplexních vědomostí z oboru a osvojení si kritického přístupu k práci s prameny a odbornou literaturou.

Studijní plán 

 

Pro více informací viz Doktorandský seminář a Profil absolventa

 

 

 

Úvod > Studium > Doktorské studium > Anglický jazyk (od 2017/2018)