Zadané a obhájené diplomové práce

Zadané diplomové práce

Název Vedoucí Rok
Korelace mezi percepční plynulostí a verbální plynulostí v projevu pokročilých českých mluvčích angličtiny. / The Correlations between Perceived Fluency and Productive Fluency in the Speech of Advanced Czech Speakers of English Gráf, Tomáš 2018
Víceslovná slovesa v mluvě rodilých a nerodilých mluvčích angličtiny/ Multi-word verbs in speech of native and non-native speakers of English. Vašků, Kateřina 2018
Pozitivně hodnotící adjektiva v současné mluvené britské angličtině / Adjectives of positive evaluation in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Výuka výslovnosti v kontextu výuky angličtiny jako cizího jazyka/ Pronunciation Instruction in the Context of TEFL Skarnitzl, Radek 2018
Vytýkací konstrukce v odborném stylu: diachronní vývoj frekvence a funkcí v přírodních a humanitních vědách / Cleft-sentences in Academic Prose: Diachronic Development of their Frequency and Functions in Natural Sciences and Humanities Šaldová, Pavlína 2018
Užití interpunkce, emoji a emotikonů v urážlivých komentářích na YouTube / The Use of Punctuation, Emoji and Emoticons in YouTube Abusive Comments Šaldová, Pavlína 2018
Intenzifikátory a delexikalizace: intenzifikace adjektiv v současné mluvené britské angličtině / Intensifiers and delexicalization: intensification of adjectives in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Androcentrismus v současné britské mluvené angličtině / Androcentrism in contemporary spoken British English Brůhová, Gabriela 2018
Průběhové tvary v současné mluvené britské angličtině / The progressive in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Užití čárky v anglickém souvětí: Analýza konvencí a stylových specifik čárky v odborném textu / The use of the comma in the multiple sentence in English: an analysis of the English conventions and style specifics of the comma in academic prose Brůhová, Gabriela 2018
Třepená fonace v reklamách: studie funkcí třepené fonace v audiovizuální prezentaci značky / Creaky voice in commercials: a study of functions of vocal fry in audio-visual presentation of a brand Hejná Michaela 2018
As v textu středoanglického románu Sir Gawain and the Green Knight / As in Sir Gawain and the Green Knight Čermák, Jan 2018
Explicitní informace týkající se výslovnosti v učebnicích angličtiny používaných na českých středních školách / Explicit information on pronunciation in EFL coursebooks used at Czech upper-secondary schools Gráf, Tomáš 2017
Rúzné druhy reference zájmena „this“ a odpovídající české ekvivalnty / Reference patterns of „this“ and corresponding Czech equivalents Klégr, Aleš 2017
Anglické prezentační věty s „have“ a jejich české překladové ekvivalenty / English presentation sentences with „have“ and their Czech translation counterparts Brůhová, Gabriela 2017
Komplexní slova typu ‘absobloominlutely’ / Complex words of the type ‘absobloominlutely’ Klégr, Aleš 2017
Jazykové potřeby učitelů angličtiny / Language needs of English teachers Gráf, Tomáš 2016

Obhájené diplomové práce od roku 1995-dosud

Od ak.roku 2011/20012 knihovna anglistiky neuchovává tištěné exempláře závěrečných prací. Obhájené diplomové práce (od r. 2006) jsou přístupné v Digitálním repozitáři UK.

Název Vedoucí Rok Disciplína Slovo Signatura
Neurčité dovětky v angličtině a v češtině / General extenders in English and in Czech Malá, Markéta 2018
Adjektivní evaluativní vzorce v časopisech o životním stylu / Adjectival evaluative patterns in lifestyle magazines Malá, Markéta 2017
Genitiv jako stylisticky příznakový prostředek / The genitive as a style marker Malá, Markéta 2017
Efektivita zjednodušené četby při výuce slovní zásoby: Kombinace dvou přístupů / The Efficiency of Graded Readers for Teaching Vocabulary: A Combination of Two Approaches Gráf, Tomáš 2017
Vliv doby působení druhého jazyka na chápání vztažných vět u dětí školního věku / Effect of time of exposure to L2 on the comprehension of relative clauses in primary school children Cilibrasi, Luca 2016
Verbální komunikační strategie v angličtině jako cizím jazyce / Verbal communication strategies in English as a foreign language Gráf, Tomáš 2017
Textové vzorce a idiolekt: korpusová studie individuálních textových profilů Hillary Clintonové a Donalda Trumpa / Textual Patterns and Idiolect: a Corpus-Assisted Study of Individual Textual Profiles of Hillary Clinton and Donald Trump Malá, Markéta 2016
Středoanglické lexikální inovace domácího původu (1200-1500) ze slovotvorného hlediska / Native lexical innovations in Middle English (1200–1500): a word-formation perspective Čermák, Jan 2015
Diskurzní konektory v textech nerodilých mluvčích angličtiny / Discourse connectives in texts written by non-native speakers of English Rysová, Magdalena 2018
Zastoupení kultur v učebnicích angličtiny / The representation of cultures in English textbooks Gráf, Tomáš 2018
Předložková fráze s předložkou at jakožto valenční komplement substantiv / The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns Dušková, Libuše 2018
Staroanglická prozaická adjektiva s významem „svatý”: příspěvek k vymezení lexikálního pole / Old English prose adjectives meaning „holy“: towards a characterization of a lexical field Čermák, Jan 2018
Zdvořilostní strategie v písemných žádostech zahraničních studentů / Politeness strategies in foreign students’ written requests Klégr, Aleš 2018
Jazykový transfer a plynulost / Language transfer and fluency Gráf, Tomáš 2018
Tázací dovětky „right“ a „isn’t it“: socio-lingvistická studie / Question tags „right“ and „isn’t it“: a sociolinguistic study Brůhová, Gabriela 2018
Typy a užívání zkratek na Twitteru / Types and use of shortening on Twitter Klégr, Aleš 2017
Rétorické vztahy v odborném textu: anglicko-česká kontrastivní studie / Rhetorical relations in academic texts: contrastive study of English and Czech Šaldová, Pavlína 2017
Vnímání konců slov u studentů angličtiny / Word-ending perception in second-language learners of English Cilibrasi, Luca 2017
Rytmická sensitivita hudebně školeného a neškoleného člověka vůči podnětům řečovým a neřečovým / Rhythm sensitivity to speech and non-speech stimuli in musically trained and untrained population Volín, Jan 2017
Srovnání anglických a českých idiomů z onomasiologické perspektivy / Comparing English and Czech idioms from an onomasiological perspective Klégr, Aleš 2017
Angličtina jako lingua franca v Evropě a v Asii: Výuková politika v praxi / English as a Lingua Franca in Europe and Asia: teaching policy on the ground Sherman, Tamah 2017
Pedagogické praxe v přípravě angličtinářů / Practicum in training teachers of EFL Gráf, Tomáš 2017
Prostředky třetí syntaktické roviny v češtině a v angličtině: české výrazy s postfixem „–pak“ a jejich anglické překladové protějšky / Components of the third syntactical plan in Czech and in English: Czech expressions with the postfix „–pak“ and their English translation counterparts Malá, Markéta 2017
Rezultativní diskurzní konektory v odborném textu / Result/inference discourse connectives in academic texts Malá, Markéta 2017
Gramatikalizace adjektiva „like“: procesy a jejich hranice / Grammaticalisation of the adjective „like“: processes and boundaries Čermák, Jan 2017
Anglické nepředložkové protějšky českých předložkových frází s předložkami „v/ve“ a „z/ze“ / English non-prepositional counterparts of Czech „v/ve“ and „z/ze“ prepositional phrases Malá, Markéta 2016
Didaktická reflexe globálních angličtin v učebních textech pro učitele angličtiny / The role of English in the globalized world and its reflection in current teacher training manual Quinn Novotná, Veronika 2016
Tvoření termínů v dokumentech EU: Z angličtiny do ruštiny, češtiny a němčiny / Term creation in EU documents: From English to Russian, Czech and German Klégr, Aleš 2016
Vyjadřování interpersonální funkce v anglických univerzitních přednáškách z oblasti humanitních a společenských věd / Interpersonal metadiscourse in English university lectures from Arts and Humanities and Social Sciences Malá, Markéta 2016
Role metajazyka ve výuce angličtiny jako cizího jazyka / The role of metalanguage in ELT Gráf, Tomáš 2016
Adjektiva v postnominální pozici bez doplnění / Uncomplemented postnominal adjectives Šaldová, Pavlína 2016
Antonymní adjektiva v dětské literatuře a beletrii pro dospělé / Antonymous adjectives in children´s and adult literature Čermáková, Anna 2016
Srovnání „hedging“ (atenuace) v politickém diskurzu britské a australské angličtiny / A comparison of political hedging in British and Australian political discourse Klégr, Aleš 2016
Středoanglické prefigované adjektivní inovace domácího původu (1200–1400) / Middle English adjectival innovations of native origin (1200–1400) formed by prefixation Čermák, Jan 2016
Mediální zobrazení řecké dluhové krize: korpusová analýza diskurzu v online zpravodajství deníku „the Guardian“ / Media representation of the Greek debt crisis: a corpus-assisted discourse analysis of the „Guardian“ online news Čermáková, Anna 2016
České „copak“ a jeho anglické překladové ekvivalenty v paralelních textech / Czech „copak“ and its English translation equivalents in parallel texts Dušková, Libuše 2016
„Hedging“ v odborných lingvistických studiích / „Hedging“ in academic discourse: linguistic research articles Brůhová, Gabriela 2016
Uvozovací věty v češtině a v angličtině / Reporting clauses in Czech and in English Dušková, Libuše 2016
Substantivní fráze v psaném a mluveném akademickém diskurzu / The noun phrase in written and spoken academic discourse Malá, Markéta 2016
Anglická synonyma ze syntagmatického hlediska ve větném kontextu / English synonyms from the syntagmatic perspective in intrasentential context Klégr, Aleš 2016
Diskurzní funkce imperativu anglických sloves „look“ a „listen“ ve srovnání s jejich českými protějšky / Discourse functions of imperative „look“ and „listen“ in comparison with their Czech counterparts Dušková, Libuše 2016
Vyjadřování záhodnosti modálními slovesy „should“, „shall“ a „be supposed to“ a jejich překladové protějšky v češtině / The weak obligation expressed by „should“, „shall“ and „be supposed to“ and their Czech translational counterparts Brůhová, Gabriela 2016
Lokalizace Verze D textu „Poema Morale“ s využitím aplikace „Linguistic Atlas of Early Middle English“ / Localisation of Version D of „The Poema Morale“ based on „The Linguistic Atlas of Early Medieval English“ Čermák, Jan 2016
Aktuální trendy ve výuce poslechu / Current trends in teaching listening Gráf, Tomáš 2016
Analýza anonymizačních strategií v angličtině / Forensic analysis of anonymization strategies in English Popelíková, Jiřina 2016
N-gramy v mluveném projevu českých a rodilých mluvčích angličtiny / N-grams in the speech of Czech and native speakers of English Gráf, Tomáš 2016
Přístupy a postoje učitelů k výuce gramatiky angličtiny / Teacher’s attitudes and beliefs regarding English grammar teaching Gráf, Tomáš 2015 didaktika
Staroanglická kauzativní slovesa, jejich formální struktura a následný vývoj / Old English causative verbs, their formal build-up and subsequent development Čermák, Jan 2015 historická ling., morfologie
Syntax a sémantika podmětového „it“ jako stylový ukazatel / The syntax and semantics of the subject „it“ as a style marker Dušková, Libuše 2015
Carrollova „Alenka v říši divů“: korpusově stylistická perspektiva / A corpus stylistic perspective on Lewis Carroll’s „Alice’s Adventures in Wonderland“ Čermáková, Anna 2015
Jazyková variace ve vyjadřování minulosti v soudních záznamech z Old Bailey („The Proceedings of the Old Bailey“) / Variation in expressing the past in „The Proceedings of the Old Bailey“ Čermák, Jan 2015
Vícejazyčnost v „A Clockwork Orange“ a jeho překladech / Multilingualism in „A Clockwork Orange“ and its translations Šaldová, Pavlína 2015
Výuka angličtiny na českých středních školách z pohledu bilingvních žáků, kteří mají anglofonního rodiče či žili v anglofonní zemi / Teaching bilingual adolescents for whom English is a heritage language or who have lived in an Anglophone country, and who are studying in Czech secondary school English classrooms: the students’ perspective Gráf, Tomáš 2015 didaktika
Panovník v roli autora: Obraz anglosaského krále očima soudobých umělců a společnosti / The king as a writer: The image of Anglo-Saxon rulers in the perspective of contemporary artists and society Panušková, Lenka 2015 historická lingvistika
Role mateřského jazyka ve výuce angličtiny / The role of the mother tongue in EFL classes Gráf, Tomáš 2015
Citátová kompozita v krásné literatuře a jejich překlad do češtiny / Phrasal compounds in fiction and their translation into Czech Klégr, Aleš 2015
Analýza vývoje výslovnosti francouzských výpůjček od střední do moderní angličtiny na základě korpusových dokladů / An analysis of the history of French borrowings‘ pronunciation from Middle to Modern English on the basis of corpus data Tichý, Ondřej 2015
Syntaktické, sémantické a stylistické aspekty podmětu infinitivního děje / Syntactic, semantic and stylistic aspects of the subject of the infinitive Dušková, Libuše 2015 syntax, sémantika, stylistika
„I I erm I thought“: Vybrané prvky řečového managementu českých pokročilých mluvčích angličtiny ve srovnání s mluvčími rodilými / „I I erm I thought“: Selected performance phenomena of Czech advanced speakers of English in comparison with the native speaker norm Gráf, Tomáš 2015
Finitní průběhové tvary slovesné v odborném mluveném a psaném monologu / Finite progressive forms in the academic spoken and written monologue Malá, Markéta 2014 diskurz
Prezentace řeči, psaní a uvažování v britských novinách / The presentation of speech, writing and thought in British newspapers Malá, Markéta 2014 diskurz
Učební cíle a postoje studentů k chybě z hlediska ELT a ELF / Learner goals and attitudes to mistakes from an ELT and ELF perspective Quinn Novotná, Veronika 2014 didaktika, ELF
Značkování žákovského korpusu mluvené angličtiny / Tagging a spoken learner corpus Gráf, Tomáš 2014 korpusová ling., didaktika
Současný pohled na dril ve výuce AJ / The current position of drill in ELT Gráf, Tomáš 2014 didaktika
A contrastive study of the Czech translation equivalents of the pragmatic markers now and well in electronic parallel texts / Srovnávací překladová studie českých překladových ekvivalentů pragmatických částic now a well v elektronických paralelních textech Klégr, Aleš 2014 srovnávací ling., pragmatika
Silné tvary raně středoanglických adjektiv z hlediska syntaktického a aktuálního členění větného / Strong adjectival forms in Early Middle English: a syntactic and FSP perspective Čermák, Jan 2014 historická ling., syntax
Funkce “comment clause” „you know“ v literatuře a televiziním sitcomu Přátelé, a její překladové ekvivalenty / The functions of comment clause „you know“ in literature and the TV sitcom „Friends“, and its Czech translation counterparts Brůhová, Gabriela 2014 srovnávací lingvistika
Angličtina na Facebooku: ke specifickým rysům angličtiny v internetové komunikaci / Facebook English: on the specific features of English netspeak Malá, Markéta 2014 srovnávací lingvistika
Stylistický rozbor jazykových prostředků v rozhlasových debatách v angličtině a v češtině / Analysis of stylistic features in English and Czech radio debates Dušková, Libuše 2014 srovnávací ling., stylistika
České „být/mít“ proti anglickému „be/have“, „have/be“; a anglické „be/have“ proti českému „být/mít“, „mít/být“ na materiále překladů v paralelních textech: Porovnání sémantické a aktuálněčlenské struktury odlišných protějšků / „Be/have“, „have/be“ as equivalents of Czech „být/mít“; and „být/mít“, „mít/být“ as equivalents of English „be/have“ in parallel texts: a comparison of the semantic and information structure of divergents counterparts Dušková, Libuše 2014 srovnávací lingvistika, syntax, sémantika
Canterburské povídky v českém překladu Františka Vrby: lingvistická analýza / The Canterbury Tales as translated into Czech by František Vrba: a linguistic analysis Čermák, Jan 2014 translatologie
Modely začlenění odborné přípravy do výuky anglického jazyka / Language and content integration models in ELT Gráf, Tomáš 2014 didaktika
Stylistický rozbor dvou současných překladů bible z hlediska recepce dnešním čtenářem / A stylistic comparison of two modern translations of biblical text from the viewpoint of reception by present-day readers Dušková, Libuše 2014 stylistika
Syntaktické, sémantické a aktuálněčlenské aspekty ditranzitivni komplementace: analýza sloves blame a provide / Syntactic, semantic and FSP aspects of ditransitive complementation: a study of blame and provide Brůhová, Gabriela  2013 syntax, sémantika
Lexikální a slovotvorné rozdíly v překladu Nového zákona Johnem Purveyem (1388) a překladateli Bible Douay-Rheims (1582) na pozadí historického vývoje angličtiny / Lexical and word-formation differences between the New Testament translation by John Purvey (1388) and the translators of the Douay-Rheims Bible (1582) against the background of the historical development of the English language Čermák, Jan 2013 historická lingvistika, lexikologie
Srovnávací překladová studie českých částic „tedy“ a „tak“ v paralelních elektronických anglických textech / Contrastive study of the translation equivalents of the Czech particles „tedy“ and „tak“ in the InterCorp English texts Klégr, Aleš 2013 srovnávací lingvistika
Funkce „Comment clauses“ „you know“ a „you see“ a jejich překladové ekvivalenty / The functions of comment clauses „you know“ and „you see“ and their Czech translation counterparts Brůhová, Gabriela 2013 srovnávací ling., syntax, diskurz
Význam, funkce a české ekvivalenty „should“ v závislých větách obsahových po nadřazených výrazech direktivních, epistémických, postojových a votivních / The meaning, function and Czech equivalents of „should“ in subordinate nominal content clauses after controlling expressions (directive, epistemic, attitudinal, evaluative and volitional) Dušková, Libuše 2013 srovnávací ling., syntax, diskurz
Rématický podmět v psané angličtině v pravidelném preverbálním postavení vs. vytčení vytýkací konstrukcí / Rhematic subjects in written English: regular preverbal position vs. focusing by it-cleft Dušková, Libuše 2013 syntax
Postavení scénických příslovečných určení v angličtině a češtině. Srovnání na základě paralelních textů / The position of scene-setting adverbials in English and Czech. A comparison on the basis of parallel texts Dušková, Libuše 2013 srovnávací ling., syntax
Rodilý mluvčí jako učitel angličtiny / A native speaker as an EFL teacher Gráf, Tomáš 2013 didaktika
Explicitní a implicitní prostředky odkazování na obecného konatele v angličtině a češtině / Explicit and implicit means of reference to the general human agent in English and Czech Dušková, Libuše 2013 srovnávací ling., syntax
Anglické participiální polovětné konstrukce a jejich české překladové protějšky / English participial clauses and their Czech translation counterparts Malá, Markéta 2013 srovnávací ling., syntax
Polovětné gerundiální a ing-ové participiální vazby v psaném a mluveném odborném textu / Gerundial and ing-participial clauses in written and spoken academic texts Malá, Markéta 2013 diskurz, synax
Výuka gramatice ve specifických formách výuky (firemní kurzy – výuka dospělých) / Teaching grammar in specific forms of education (in-company courses – adult learners) Mothejzíková, Jarmila 2013 didaktika
Překladové protějšky anglických postmodifikátorů / English postmodifiers in translation to Czech Šaldová, Pavlína 2013 srovnávací lingv., syntax
Rytmické rozdíly mezi vietnamskou angličtinou a britským standardem / Rhythmic differences between  Vietnamese English and the British Standard Volín, Jan 2013 srovnávací fonetika
Finitní a participiální postmodifikace v mluveném akademickém diskurzu: přírodní a společenské vědy / Finite and participial postmodifiers in spoken academic discourse: natural and social sciences Šaldová, Pavlína 2013 syntax
Anticipační „it“ v předmětu / Anticipatory „it“ objects Malá, Markéta 2012 syntax postpozice, vedlejší věty obsahové
Rytmické rozdíly mezi velškou angličtinou a britským standardem / Rhythmic differences between Welsh English and the British standard Volín, Jan 2012 fonetika, variety rytmus, velšská angličtina
Složitost nominální fráze v anglickém psaném odborném textu / Noun phrase complexity in academic written English Malá, Markéta 2012 syntax, stylistika nominální fráze, modifikace, odborný text
Využití anglického plusquamperfekta při překladu z češtiny / English past perfect in translation from Czech Šaldová, Pavlína 2012 srovnávací lingv., morfologie temporální struktura,
Vymezení událostních předmětů po have a take a jejich překladové korespondence / Eventive objects after have andtake -identification and translation correspondences Šaldová, Pavlína 2012 syntax, srovnávací lingv. verbonominální konstrukce, událostní předmět
Individuální textový profil: korpusově založený výzkum idiolektu / The individual textual profile: a corpus-based study of idiolect Malá, Markéta 2012 stylistika idiolekt, textový profil
Komunikační strategie politiků v interakci / Communicative strategies of politicians in interaction Šaldová, Pavlína 2012 analýza diskurzu kritická analýza diskursu, zdvořilost
Kontrastivní studie hyperboly v češtině a angličtině. Korpusová studie / A contrastive study of hyperbole in Czech and English. A corpus-based study Klégr, Aleš 2012 srovnávací lingv., pragmatika hyperbola, zveličování
Problematika výuky anglického jazyka v pomaturitním studiu / Teaching methods in post-secondary-school English courses Mothejzíková, Jarmila 2012 didaktika pomaturitní studium jazyků
Systém modálních sloves – aktualizace pro EMSA / English modal verbs – EMSA update Šaldová, Pavlína 2012 morfologie modální slovesa
Intertextualita v odborném stylu” způsoby citování v humanitních a přírodních vědách / Intertextuality in academic writing: citation in soft and hard sciences Malá, Markéta 2012 stylistika intertextualita, odborný styl
Testování anglických kolokací u českých studentů angličtiny / Testing English collocations in Czech learners of English Klégr, Aleš 2012 srovnávací lingv., lexikologie kolokace, frazeologie
Srovnávací studie překladu českého lexému „aby“ do angličtiny v paralelních česko-anglických textech / A comparative study of the Czech lexeme „aby“ and its English translations in parallel Czech-English texts Klégr, Aleš 2012 srovnávací lingv., lexikologie vedlejší věty, spojka aby
Didaktická propedeutika pro studenty angličtiny FF UK se specializací na učitelství AJ / Introduction to ELT methodology – learning languages Mothejzíková, Jarmila 2011 didaktika lingvodidaktika, jazyková akvizice
Vztahy mezi syntaktickou strukturou a aktuálním členěním větným: studie vývojových tendencí na základě paralelního textu raněnovoanglického a současného / The relations between syntactic structure and functional sentence perspective as reflected in a parallel Early New and Modern English text: a study of developmental tendencies Dušková, Libuše 2011 syntax, historie FSP, raná moderní angličtina
Slovotvorné procesy v současném anglickém slangu / Word-formation processes in contemporary English slang Klégr, Aleš 2011 lexikologie, slovotvorba slang, sémantické změny, sociolingvistika
Využití lexikální antonymie v anglické internetové reklamě / The use of lexical oppositeness in English internet advertising Klégr, Aleš 2011 lexikologie antonymie, lexikální opozice
Lexikální mezery v češtině ve srovnání s angličtinou: jejich identifikace a charakteristika / Lexical gaps in Czech as compared with English: their identification and characterization Klégr, Aleš 2011 lexikologie, srovnávací lingv. lexikální mezery A – L 1835
Vyjadřování všeobecného lidského konatele v angličtině a francouzštině (kontrastivní pohled na francouzské on) / The general human agent in English and in French (a contrastive view of the French on) Malá, Markéta 2011 srovnávací lingv. angličtina, francouzština, všeobecný lidský konatel A – L 1837
Komparativní aspekty didaktiky angličtiny v českých a australských diplomových pracích: Karlova univerzita versus The University of Queensland / Comparative aspects of TEFL in Czech and Australian MA thesis: Charles University versus The University of Queensland Mothejzíková, Jarmila 2010 didaktika didaktika anglického jazyka, Austrálie, diplomové práce A – L 1836
Anglické sponové predikace se slovesy smyslového vnímání a jejich české protějšky / English copular predications with verbs of sensory perception and their Czech counterparts Malá, Markéta 2010 srovnávací lingv., syntax verbonominální predikace, čeština A – L 1843
Interpersonální metatextové prostředky v odborném textu anglickém a českém / The expression of interpersonal metadiscourse in English
and Czech academic texts
Malá, Markéta 2010 srovnávací lingv., stylistika interpersonální funkce, odborný styl A – L 1834
Překladové protějšky českých vztažných vět v angličtině / English translation counterparts of Czech relative clauses Šaldová, Pavlína 2010 srovnávací lingv., syntax A – L 1888
Základní rozložení výpovědní dynamičnosti v anglické větě a prostředky jeho realizace. Srovnání starších a současných beletristických textů. / The principle of end focus in the English clause and the means of its realization. A comparison of older and contemporary literary texts. Dušková, Libuše 2010 stylistika, syntax A – L 1889
Struktury direktivního mluvního aktu a s nimi spojené zdvořilostní strategie v pozdně středověké a raně novověké anglické soukromé korespondenci – synchronní a diachronní pohled. / Structures of directive speech acts and strategies of politeness associated with them in thel late medieval and early modern private epistolary English prose: a synchronic and diachronic perspective Čermák, Jan 2010 pragmatika A – L 1890
Czenglish: základní nástin české varianty angličtiny jako cizího jazyka Klégr, Aleš 2010 srovnávací lingv., variety Czenglish, kulturní kontext, TEFL, interlanguage
Vývojové změny v moderní angličtině na základě porovnání vybraných hesel v Burchfieldově revidovaném 3. vydání a původním vydání A Dictionary of Modern English Usage H.W.Fowlera / Changing usage in Modern English as reflected in R.W.Burchfield´s revised 3rd edition of H.W. Fowler´s Dictionary of Modern English Usage Dušková, Libuše 2010 lexikologie, historie slovníky, Fowler, normativnost, vývojové tendence A – L 1877
Vytýkací konstrukce v angličtině a norštině / Cleft sentences in English and Norwegian Šaldová, Pavlína 2009 syntax, srovnávací lingv. norština, vytýkací konstrukce, FSP A – L 1824
Princip koncového postavení jádra výpovědi v biblickém narativním textu / The principle of end-focus in biblical narrative Dušková, Libuše 2009 syntax, historie Bible, FSP, réma A – L 1796
Neprojektivní konstrukce v angličtině a češtině / Non-projectivity in English and Czech Hajičová, Eva 2008 srovnávací lingv., syntax čeština, neprojektivní konstrukce A – L 1766
Role textu ve výuce anglickému jazyku se zřetelem na gymnázia, ročník I-IV / The role of text in grammar school ELT Mothejzíková, Jarmila 2007 didaktika gymnázia, text A – L 1762
Historie gerundia v angličtině a jeho strukturní předchůdci z typologického hlediska / The history of the gerund in English and its structural precursors from a typological viewpoint Čermák, Jan 2008 historie, morfologie, typologie gerundium, předchůdci gerundia A – L 1785
Unintended impoliteness of Czech speakers in English. A Czech-English contrastive study Klégr, Aleš 2008 pragmatika, konfr. lingv. psycholingvistika, jazyk. kultura, kulturní kontext A – L 1787
The epistemic use of ‚I (don’t) think‘ and its translational equivalents in Czech and Swedish Klégr, Aleš 2008 konfr. lingv., syntax švédština A – L 1764
Průřezová témata v gymnaziální výuce anglického jazyka / Cross-subject topics in the grammar school TEFL Mothejzíková, Jarmila 2008 didaktika A – L 1763
A comparison of progressive forms in English and Albanian Klégr, Aleš 2007 morfologie, konfr. lingv. albánština, slovesný čas A – L 1758
Reflection of the process of linguistic change in the language of the translations in the manuscript of the Book of Hyde Čermák, Jan 2007 konfr. lingv., historie interpretace literárních děl, rukopisy A – L 1727
Teacher in e-learning Mothejzíková, Jarmila 2007 didaktika e-learning, pedagogové A – L 1731
Supplementary reading in grammar school TEFL Mothejzíková, Jarmila 2007 didaktika didaktika čtení A – L 1738
Multiple sentence as a style marker of academic prose Dušková, Libuše 2007 stylistika souvětí, odborné texty A – L 1745
Syntactic and FSP aspects of the existential construction in academic prose Dušková, Libuše 2007 syntax aktuální větné členění, odborné texty A – L 1746
Competition between it, this and that in referring to their nominal or textual antecedent. Šaldová, Pavlína 2007 morfosyntax zájmena A – L 1747
English translation equivalents of Czech prepositions ‘s’ and ‘na’ (in parallel electronic texts) Malá, Markéta 2007 konfr. lingv., syntax, sémantika předložky, srovnávací překlad A – L 1748
Self-study language learning software for (B2) adult learners of English Mothejzíková, Jarmila 2007 didaktika výukový software, vzdělávání dospělých A – L 1750
Digitization of Old and Middle English dictionaries Čermák, Jan 2007 lexikologie jazykové korpusy, elektronizace, jazykové slovníky A – L 1757
Syntactic and FSP aspects of the existential construction in fiction Dušková, Libuše 2007 syntax aktuální členění větné A – L 1749
Interdisciplinary relations in basic English textbooks for basic schools Mothejzíková, Jarmila 2006 didaktika interdisciplinární přístup, děti A – L 1732
The topos of the bower in Middle English verse romance Čermák, Jan 2006 historie, literárněvědná analýza epický verš, rytířský román A – L 1712
Techniques of teaching general English vocabulary at secondary school level Mothejzíková, Jarmila 2006 didaktika střední školy, slovní zásoba A – L 1713
CLIL in theory and practice Mothejzíková, Jarmila 2006 didaktika CLIL, lingvodidaktika A – L 1715
Forms and functions of interrogative structures: a contrastive study of English and Japanese Šaldová, Pavlína 2006 konfr. lingv., syntax japonština, tázací věty, sociálně kulturní aspekty A – L 1717
Clipping from the word-formation, word-class, stylistic/register, semantic and translational perspectives Klégr, Aleš 2006 lexikologie, slovotvorba neologismy, fonologické analýzy, tvoření slov A – L 1718
The development of the prefixes un- and in- in Early Modern English with special regard to the sociolinguistic background Čermák, Jan 2005 sociolingvistika, historie negace, předpony, diachronní gramatika, sociolingvistické výzkumy A – L 1674
Topic-focus articulation and the patterning of discourse Hajičová, Eva 2005 syntax aktuální členění větné, diskurzivní analýza A – L 1675
Multimediální prostředky ve výuce angličtiny u dyslektiků Mothejzíková, Jarmila 2005 didaktika dyslexie, multimédia A – L 1679
Means of lexical negation in two translations of Boethius’s De Consolatione Philosophiae Čermák, Jan 2005 lexikologie negace, lexikální analýzy, překlady A – L 1689
Phrasal verbs as a style marker Dušková, Libuše 2004 syntax, stylistika frázová slovesa, publicistický styl A – L 1676
The problem of dyslexia and dysortography in teaching English as a foreign language Mothejzíková, Jarmila 2004 didaktika dyslexie, dysortografie A – L 1651 a, b
Infinitive clauses with subject in British and American English Dušková 2003 syntax, stylistika infinitivní konstrukce, podmět A – L 1639
Lexical losses in Layamon’s Brut : and the possible causes thereof Čermák 2003 lexikologie, hist. ztráty lexikální, příčiny A – L 1647
Metodologie výuky anglického temporálního systému na našich středních školách Mothejzíková 2003 didaktika temporální systém, metodologie A – L 1646
Reason clauses introduced by the central conjunctions because, since, as and for Dušková 2003 syntax věty příčinné A – L 1640
Student-centered teaching of literature in English : the application of the reader-response model in the Czech Republic Mothejzíková 2003 didaktika výuka literatuře, orientace na studenta A – L 1650 a, b
A portrait of Louis George Alexander : his contribution to the theory and practise of the FL textbook Mothejzíková 2003 didaktika, hist. Alexander, učebnice, přínos A – L 1645 a, b
Converse predicators as a device for changing the position of the proposition arguments Klégr 2002 syntax konverzní predikátory, změna pozice A – L 1627
English interjections Klégr 2002 morfologie citoslovce A – L 1620
Means of reference to the third person in tabloids and quality papers Dušková 2002 stylistika, syntax třetí osoba, odkazování, noviny A – L 1621
Rozdíly ve verbálním vyjádření pohybů těla a gestikulace v angličtině a češtině Klégr 2002 konfr. lingv., sémantika pohyby těla, verbální vyjádření, rozdíly A – L 1615
Větněčlenská konstantnost předmětu mezi češtinou a angličtinou Dušková 2002 konfr. lingv., syntax předmět, konstantnost, ČJ A – L 1630
Quantitative approach to typological analysis : AElfric, Vices and Virtues, Ancrene Wisse, Lollards, and Kingsley Čermák 2002 morfologie, syntax typologická analýza, kvantitativní A – L 1624
The comparison of the semantic changes of English and Czech adjectives originating from a common Indo-European root of adjectival meaning Klégr 2002 konfr. lingv., sémantika sémantické změny, adjektiva, srovnání A – L 1612
Komplexní modální predikáty v angličtině Hajičová 2001 syntax modální predikáty komplexní A – L 1602
Překlady Goldsmithova románu The Vicar of Wakefield do češtiny : srovnávací analýza Beran 2001 translatologie analýza, překlady, Goldsmith A – L 1603
Typologie predikativních adjektiv Klégr 2001 morfologie, syntax adjektiva predikativní, typologie A – L 1596
Zvukomalebná slova v anglickém lexiku Klégr 2001 lexikologie zvukomalebná slova A – L 1598
Alternativní aspekty edukace a jejich aplikace ve vyučování Mothejzíková 2000 didaktika alternativní aspekty A – L 1587
Brand names: word formation processes and motivation Klégr 2000 lexikologie, slovotvorba názvy výrobků, tvoření, motivace A – L 1584
Složité souvětí o čtyřech větách jako stylový indikátor Dušková 2000 syntax, stylistika složité souvětí, čtyři věty A – L 1585
The confrontation of the communicative method in ELT with the grammar-translation method used in the Czech Republic Mothejzíková 2000 didaktika komunikativní, gramaticko-překladová metoda A – L 1573
Anglické neadverbiální protějšky českých příslovcí Dušková 1999 konfr. lingv., morfologie příslovce, protějšky A – L 1538
Contextual conditions of the use of emphatic do in positive non-interrogative English sentences Dušková 1999 hypersyntax emfatické do, kontext A – L 1552
České protějšky anglických disjunktů Dušková 1999 konfr. lingv., syntax disjunkty, protějšky A – L 1537
Irony as a figure of speech : a pragmatic and psycholinguistic approach Dušková 1999 pragmatika, stylistika ironie, pragmatika, psycholigvistika A – L 1542
Postavení comment clauses v klasifikaci vedlejších vět : syntaktická, sémantická a funkční charakteristika v porovnání s češtinou Dušková 1999 syntax, konfr. lingv. comment clauses, klasifikace A – L 1557
Problematika nácviku poslechu a výslovnosti ve VAJ staršího žáka : (audiolingvální metoda) Mothejzíková 1999 didaktika poslech, výslovnost, nácvik A – L 1562
Sémantické třídy a kombinatorika produktivních anglických nominálmích sufixů Klégr 1999 lexikologie, sémantika nominální sufixy, třídy, kombinatorika A – L 1563
Syntactic differences in unprepared formal speech of native and non-native speakers of English Klégr 1999 stylistika, syntax nepřipravené projevy, syntaktické rozdíly A – L 1549
Větněčlenské korespondence podmětu mezi angličtinou a češtinou Dušková 1999 konfr. lingv., syntax podmět, korespondence, ČJ A – L 1533
Zdroje chyb českých mluvčích v angličtině Dušková 1999 konfr. lingv. chyby, zdroje A – L 1558
Toni Morrisonová a české překlady jejích románů Jindra 1999 translatologie překlady, Morrisonová A – L 1566
Jan Zábrana jako překladatel z angličtiny Jindra 1999 translatologie překladatel Zábrana A – L 1547
Anglická adjektiva v predikativní funkci a jejich pravostranné okolí Klégr 1998 syntax, morfologie adjektiva predikativní A – L 1517
Anglické překladové ekvivalenty českého určitého slovesa Klégr 1998 konfr. lingv., morfologie sloveso určité, překlad A – L 1528
Anglické víceslovné předložky Klégr 1998 morfologie předložky víceslovné A – L 1509
České protějšky anglických záporných vět s prostým a obecným záporem Dušková 1998 konfr. lingv., syntax záporné věty, protějšky A – L 1498
Dramatické aktivity jako aktivizační technika ve výuce anglického jazyka Mothejzíková 1998 didaktika dramatické aktivity A – L 1512 a, b
Porovnání dvou překladů knihy Leo Rostena Pan Kaplan má třídu rád s přihlédnutím k jazykové hře Jindra 1998 translatologie překlady, Rosten, hra jazyková A – L 1506
Problematika překládání divadelních her na základě tří českých překladů hry Tennessee Williamse „Skleněný zvěřinec“ Jindra 1998 translatologie divadelní hry, překládání A – L 1515
Složité souvětí jako stylový indikátor Dušková 1998 syntax, stylistika složité souvětí A – L 1499
The syntax, semantics and functional sentence perspective of the English existential construction (with reference to Czech) Dušková 1998 hypersyntax, konfr. lingv. existenciální konstrukce A – L 1527
Užití some s počitatelnými substantivy v singuláru Klégr 1998 morfologie some, užití, substantiva A – L 1523
Větněčlenské korespondence podmětu mezi angličtinou a němčinou Dušková 1998 konfr. lingv., syntax podmět, korespondence, NJ A – L 1508
České překlady románu Ernesta Hemingwaye „Komu zvoní hrana“ Jindra 1998 translatologie překlady Hemingway A – L 1502
České překlady románu Sinclaira Lewise „Babbitt“ Frohlich 1998 translatologie překlady Lewis A – L 1526
The language of drama translation based on the analysis of the play „Rosencrantz and Guildernstern Are Dead“ by Tom Stoppard Jindra 1998 translatologie překlad dramatu, analýza Stoppard A – L 1530
The position of adverbial clauses in complex sentences Dušková 1998 syntax adverbiální věty, pozice A – L 1514
Dramatizace ve výuce anglického jazyka Mothejzíková 1997 didaktika dramatizace A – L 1481
Fázová modifikace predikátu v angličtině – srovnání s češtinou Klégr 1997 konfr. lingv., syntax fázová modifikace predikátu A – L 1475
Gramatické odchylky indické angličtiny od britské normy ve verbální frázi Dušková 1997 stylistika, syntax indická AJ, verbální fráze, odchylky A – L 1484
Popis a srovnávací analýza dílčích jevů v trojím překladu románu J. Kerouaca On the Road z hlediska rozdílnosti dvou jazykových systémů Jindra 1997 translatologie, konfr. lingv. popis, analýza, překlady, Kerouac A – L 1501
Stylistic comparison of the lexis in British „qualities“ and „tabloids“ Klégr 1997 stylistika, lexikologie slovní zásoba, noviny A – L 1477
The use of the passive in contemporary colloquial English Dušková 1997 morfologie, stylistika pasivum, hovorová AJ A – L 1489
Výuka cizím jazykům na středních školách v období první republiky Mothejzíková 1997 didaktika střední školy, výuka, první republika A – L 1482
Vývojové tendence v užívání minulých a pasívních ing-ových tvarů Dušková 1997 morfologie, hist. ing-ové tvary, vývoj A – L 1491
Srovnání dvou překladů Dlouhého pochodu Williama Styrona Jindra 1997 translatologie srovnání, překlady Styron A – L 1495
Gramatické prostředky vyjadřování generičnosti v anglických příslovích Dušková 1997 morfologie, stylistika generičnost, vyjadřování, přísloví A – L 1478
Adjektivní premodifikace jako stylový indikátor Dušková 1996 syntax, stylistika adjektivní premodifikace A – L 1473
Anglické pasívní tvary slovesné v českém překladu Dušková 1996 konfr. lingv., morfologie pasivní tvary, překlad A – L 1457
Developmental tendencies in the passive use : (comparing the present state of the passive with the situation at the beginning of this century) Dušková 1996 morfologie, hist. pasivum, vývoj užívání A – L 1459
Deviations from the grammatical word order as a stylistic indicator Dušková 1996 syntax, stylistika gramatický slovosled, odchylky A – L 1619
Funkce temporálních tvarů jako stylový indikátor v současné angličtině Dušková 1996 morfologie, stylistika temporální tvary, funkce A – L 1447
Funkce ‚as‘ v současné angličtině Dušková 1996 morfologie, syntax as, funkce A – L 1451
Komunikativní funkce imperativní věty Dušková 1996 pragmatika, syntax imperativní věta, funkce A – L 1446
Lingvistické diplomové práce poválečného období Klégr 1996 didaktika, hist. diplomové práce lingvistické A – L 1460
Metafory ve Wall Street Journal Starý 1996 stylistika metafory, Wall Street Journal A – L 1441
Relative clauses vs participle postmodification Dušková 1996 syntax vztažné věty, postmodifikace participiální A – L 1471
Syntaktická analýza nepřipraveného jazykového projevu v moderní angličtině Dušková 1996 stylistika, syntax nepřipravený projev, syntax A – L 1474
Vedlejší věty podmínkové v angličtině Dušková 1996 syntax věty podmínkové A – L 1442
Výuka písemnému projevu v anglickém jazyce na gymnáziích Mothejzíková 1996 didaktika písemný projev, gymnázia A – L 1453
Srovnání tří z existujících českých překladů Wuthering Heights Beran 1996 translatologie srovnání, překlady Wuthering Heights A – L 1469
Hemingwayův Pohyblivý svátek a jeho dva české překlady Jindra 1996 translatologie překlady Hemingway A – L 1461
Dorothy Allisonová a překlad románu „Bastard out of Carolina“ Jindra 1996 translatologie překlad Allisonová A – L 1445
The adult learner in the process of ELT/FLT Mothejzíková 1996 didaktika dospělý student A – L 1450
Adverbiální participiální konstrukce jako stylové indikátory Dušková 1995 syntax, stylistika participiální konstrukce adverbiální A – L 1436
Anaforická funkce určitého členu v anglických textech Hajičová 1995 hypersyntax určitý člen, anaforická funkce A – L 1435
Analýza současných metod v cizojazyčném vyučování Mothejzíková 1995 didaktika metody současné A – L 1410
Analýza specifických překladatelských problémů a překladatelských postupů na podkladě vlastního překladu Jindra 1995 translatologie problémy, postupy překladatelské A – L 1434
Angličtina amerických černochů a její podoba v českých literárních překladech Jindra 1995 translatologie, stylistika američtí černoši, překlad A – L 1414
Charakteristika prekladatel’ského procesu, problémy z neho vyplývajúce a ich následná analýza : na základe môjho prekladu knížky In the belly of the beast Jindra 1995 translatologie proces překladatelský, problémy A – L 1419
Contextual conditions and communicative functions of negative questions Dušková 1995 hypersyntax záporné otázky, kontext, funkce A – L 1439
Dveře vnímání : (analýza vlastního překladu filozofického textu) Jindra 1995 translatologie analýza překladu A – L 1417
Dvojjazyčné terminologické slovníky se zaměřením na účetní problematiku Klégr 1995 lexikografie dvojjazyčné slovníky účetní A – L 1418
Games as a valuable technique in English teaching Hawker 1995 didaktika hry A – L 1415
Jazykové aspekty remediální výuky českých a anglických afatiků Mothejzíková 1995 didaktika remediální výuka, afatici A – L 1430
Linguistic means of expressing irony in fiction and drama Obenbergerová-Vacková 1995 stylistika ironie, vyjadřování A – L 1437
Některé rysy právní angličtiny dokumentované na překladu nové české ústavy Klégr 1995 stylistika právní angličtina, ústava A – L 1422
Příznakové rysy kontraktačního jazyka v angličtině Klégr 1995 stylistika kontraktační jazyk A – L 1411
Reference in text as perceived from the FSP viewpoint Hajičová 1995 hypersyntax odkazování, AČV A – L 1423
Syntax dvojznačností Klégr 1995 syntax dvojznačnosti A – L 1416
Teaching reading comprehension Mothejzíková 1995 didaktika čtení A – L 1412
Vývojové tendence nespisovných gramatických prostředků v angličtině Dušková 1995 morfologie, stylistika, hist. nespisovné prostředky, vývoj A – L 1409
Vývojové tendence prostředků vyjadřování budoucího času v angličtině Dušková 1995 morfologie, hist. budoucí čas, vývoj A – L 1413
Salingerovy „Banánové rybičky“ : srovnání dvou českých překladů Jindra 1995 translatologie srovnání, překlady Salinger A – L 1424
České překlady románu Johna Steinbecka „Tortilla Flat“ : (porovnání a kritická analýza) Jindra 1995 translatologie analýza, překlady Steinbeck A – L 1421
The Catcher in the Rye : překlad vybraných pasáží textu Beran 1995 translatologie překlad The Catcher in the Rye A – L 1406

 

Úvod > Studium > Magisterské studium > Diplomová práce > Zadané a obhájené diplomové práce