Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška – Anglický jazyk

Státní závěrečná zkouška má dvě části: SZ1 (Obhajoba diplomové práce) a SZ2 (ústní zkouška). První částí MUSÍ být obhajoba diplomové práce.

Podrobnosti o přihlašování ke státní zkoušce naleznete zde.

Průběh SZZK – Anglický jazyk:

 1. Obhajoba diplomové práce

  • Obhajoba diplomové práce je veřejná (v rámci prostorových možností). Probíhá před komisí pro státní závěrečnou zkoušku za přítomnosti vedoucího práce a jejího oponenta.
  • Úspěšná obhajoba je podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce.
  • Diplomand/ka nejprve stručně seznámí přítomné s cílem, metodou a výsledky své diplomové práce, a to nejlépe pomocí připraveného písemného podkladu (handout) a komentáře k němu.
  • Poté se diplomand/ka vyjádří k otázkám a připomínkám vzneseným v posudcích vedoucího práce a oponenta.
  • Obhajobu uzavírá obecná rozprava, v níž diplomand/ka reaguje na aktuální otázky a podněty vznesené během obhajoby.
  • Části obhajoby zmíněné v bodech iii a iv výše zpravidla probíhají anglicky, obecná rozprava (bod v) pak zpravidla česky.
  • Hodnotí se, zda diplomand/ka dokáže stručně, jasně a výstižně prezentovat svou práci, aktivně a samostatně reagovat na připomínky způsobem, který prokáže znalost problematiky a schopnost argumentace.
  • Výsledek je oznámen bezprostředně po proběhnutí obhajoby.
 2. Ústní zkouška

Studijní program 5ANJ

Pro studenty samostatného programu, kteří zahájili studium v roce 2020 (studijní program 5ANJ), se ústní zkouška sestává ze čtyř tematických okruhů, přičemž čtvrtý okruh si student volí ze dvou možností:

Tematické okruhy:

  1. a) Roviny anglického jazykového systému (fonologie, morfologie, syntax, stylistika, pragmatika, diskurs)
  2. b) Lexikologie: tvoření slov a lexikální sémantika
  3. c) Anglická diachronní jazykověda
  4. d) Volitelný okruh: d1) Didaktika a akvizice, nebo d2) Korpusová a kvantitativní lingvistika.

Pro studenty sdruženého programu, kteří zahájili studium v roce 2020 (samostatný studijní program 5ANJ) se zkouška se skládá ze tří tematických okruhů, přičemž druhý a třetí okruh si student volí ze čtyř možností:

Tematické okruhy:

  1. a) Roviny anglického jazykového systému (fonologie, morfologie, syntax, stylistika, pragmatika, diskurs)
  2. b) Volitelný okruh: b1) Lexikologie: tvoření slov a lexikální sémantika  /  b2) Anglická diachronní jazykověda  /  b3) Didaktika a akvizice  / b4) Korpusová a kvantitativní lingvistika.

Studijní obor AJ

Pro studenty, kteří zahájili studium před rokem 2020 (studijní obor AJ), se ústní zkouška se sestává z těchto okruhů:

 • anglická gramatika: morfologie a syntax
 • lexikologie: tvoření slov a lexikální sémantika
 • historický vývoj anglického jazyka
 • stylistika
 • rozprava o přečtené monografii (viz níže)
 • překlad a rozbor odborného textu

Seznam volitelných monografií (studium zahájené před 2020)

K SZZK se vyžaduje prostudování dvou z níže uvedených monografií (jedné ze skupiny A a jedné ze skupiny B). Z nich pak komise určí jednu, která bude součástí SZZK.

Skupina A                                                                                        

 1. M.A.K. Halliday – R. Hasan, Cohesion in English
 2. V. Mathesius, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém
 3. M. Hoey, Lexical Priming. A new theory of words and language         
 4. L. Bauer, Watching English Change
 5. D. J. Allerton, Valency and the English Verb                                      
 6. R. Hogg – D. Denison, A History of the EnglishLanguage

Náhradní monografie: G.N. Leech, The Principles of Pragmatics

Skupina B

 1. F. Palmer, Semantics
 2. J. Aitchison, Words in the Mind
 3. I. Plag, Word-Formation in English
 4. D. A. Cruse, Meaning in Language  (except Part 4 ‘Pragmatics’)
 5. R. Lass, The Shape of English: Structure and History
 6. L. Mugglestone, The Oxford History of English

Úvod > Studium > Magisterské studium > Státní závěrečná zkouška