Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška – Anglický jazyk

Státní závěrečná zkouška má dvě části: SZ1 (Obhajoba diplomové práce) a SZ2 (ústní zkouška). První částí MUSÍ být obhajoba diplomové práce.

Podrobnosti o přihlašování ke státní zkoušce naleznete zde.

Průběh SZZK – Anglický jazyk:

 1. Obhajoba diplomové práce

  • Obhajoba diplomové práce je veřejná (v rámci prostorových možností). Probíhá před komisí pro státní závěrečnou zkoušku za přítomnosti vedoucího práce a jejího oponenta.
  • Úspěšná obhajoba je podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce.
  • Diplomand/ka nejprve stručně seznámí přítomné s cílem, metodou a výsledky své diplomové práce, a to nejlépe pomocí připraveného písemného podkladu (handout) a komentáře k němu.
  • Poté se diplomand/ka vyjádří k otázkám a připomínkám vzneseným v posudcích vedoucího práce a oponenta.
  • Obhajobu uzavírá obecná rozprava, v níž diplomand/ka reaguje na aktuální otázky a podněty vznesené během obhajoby.
  • Části obhajoby zmíněné v bodech iii a iv výše zpravidla probíhají anglicky, obecná rozprava (bod v) pak zpravidla česky.
  • Hodnotí se, zda diplomand/ka dokáže stručně, jasně a výstižně prezentovat svou práci, aktivně a samostatně reagovat na připomínky způsobem, který prokáže znalost problematiky a schopnost argumentace.
  • Výsledek je oznámen bezprostředně po proběhnutí obhajoby.
 2. Ústní zkouška

Studijní program 5ANJ

 • SAMOSTATNÉ STUDIUM

Pro studenty samostatného programu, kteří zahájili studium v roce 2020 (studijní program 5ANJ), se ústní zkouška sestává ze čtyř tematických okruhů, přičemž čtvrtý okruh si student volí ze dvou možností (pro každý okruh doporučujeme studentům absolvovat alespoň dva tematicky relevantní PVP1):

Tematické okruhy:

  1. a) Roviny anglického jazykového systému (fonologie, morfologie, syntax, stylistika, pragmatika, diskurs)
  2. b) Lexikologie: tvoření slov a lexikální sémantika
  3. c) Anglická diachronní jazykověda
  4. d) Volitelný okruh: d1) Didaktika a akvizice, nebo d2) Korpusová a kvantitativní lingvistika.
 • SDRUŽENÉ STUDIUM

Pro studenty sdruženého programu, kteří zahájili studium v roce 2020 (sdružený studijní program 5ANJze tří tematických okruhů (pro každý okruh doporučujeme studentům absolvovat alespoň dva tematicky relevantní PVP1). Prvním je tematický okruh A, druhé dva si student volí z okruhů B1 až B4:

 

Tematické okruhy:

A) Roviny anglického jazykového systému (fonologie, morfologie, syntax, stylistika, pragmatika, diskurs)

B) Volitelné okruhy:

B1) Lexikologie: tvoření slov a lexikální sémantika

B2) Anglická diachronní jazykověda

B3) Didaktika a akvizice

B4) Korpusová a kvantitativní lingvistika

 

Studijní program AJ

Pro studenty, kteří zahájili studium před rokem 2020 (studijní program AJ), se ústní zkouška se sestává z těchto okruhů:

 • anglická gramatika: morfologie a syntax
 • lexikologie: tvoření slov a lexikální sémantika
 • historický vývoj anglického jazyka
 • stylistika
 • rozprava o přečtené monografii (viz níže)
 • překlad a rozbor odborného textu

Seznam volitelných monografií (studium zahájené před 2020)

K SZZK se vyžaduje prostudování dvou z níže uvedených monografií (jedné ze skupiny A a jedné ze skupiny B). Z nich pak komise určí jednu, která bude součástí SZZK.

Skupina A                                                                                        

 1. M.A.K. Halliday – R. Hasan, Cohesion in English
 2. V. Mathesius, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém
 3. M. Hoey, Lexical Priming. A new theory of words and language         
 4. L. Bauer, Watching English Change
 5. D. J. Allerton, Valency and the English Verb                                      
 6. R. Hogg – D. Denison, A History of the EnglishLanguage

Náhradní monografie: G.N. Leech, The Principles of Pragmatics

Skupina B

 1. F. Palmer, Semantics
 2. J. Aitchison, Words in the Mind
 3. I. Plag, Word-Formation in English
 4. D. A. Cruse, Meaning in Language  (except Part 4 ‘Pragmatics’)
 5. R. Lass, The Shape of English: Structure and History
 6. L. Mugglestone, The Oxford History of English

Úvod > Studium > Magisterské studium > Státní závěrečná zkouška