Bakalářské práce

Způsob zpracování a náležitosti bakalářské práce upravuje:

Bakalářská práce

Je zpravidla podávána v jazyce anglickém, přičemž úroveň jazyka je součástí hodnocení práce. Bakalářská práce nemusí přinášet nové vědecké poznatky, postačuje samostatné shrnutí dosavadního zpracování problematiky, případně je zaměřena na užití oboru v praxi. Student musí prokázat schopnost orientace v odborné literatuře a práce s prameny. Je možno ji podat v jazyce anglickém i českém.

Podmínkou připuštění práce k obhajobě je její odevzdání ve stanoveném limitu podle harmonogramu FF UK příslušného akademického roku. Odevzdanou práci písemně posoudí její vedoucí a oponent práce a navrhnou klasifikaci. Vedoucí základní součásti odpovídá za zpřístupnění posudků i bakalářské práce minimálně 5 pracovních dnů před termínem obhajoby. Obhajoba bakalářské práce je veřejná, koná se před zkušební komisí, která je zpravidla doplněna o vedoucího bakalářské práce a oponenta. O klasifikaci rozhoduje komise v neveřejném hlasování. Bakalářská práce je hodnocena výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl.

1. Zadání práce:

Student si vybírá téma ze seznamu vyvěšeného ústavem, nebo navrhne své vlastní téma bakalářské práce.Zadání je třeba podat nejpozději 6 měsíců před plánovaným termínem obhajoby  (výjimka = žádost…). Zadání je možno podávat kdykoli v průběhu roku.
Zvolené téma student konzultuje s vedoucím práce, vypracuje návrh „zásad pro vypracování“ a „seznamu literatury“. Po schválení vedoucím práce budou tyto pověřeným pracovníkem ústavu zadány do SISu spolu s tématem  práce v ČJ a AJ. Vytištěný formulář „Zadání bakalářské práce“ bude ústavem předán na studijní oddělení ke schválení děkanem. Schválené zadání poté v SISu „potvrdí“ studijní oddělení. Podepsaný formulář bude vložen do materiálů studenta. Student doplní do SISu povinné údaje – klíčová slova v ČJ, AJ, předběžná náplň práce…
Změna tématu práce je následně možná pouze na základě písemné žádosti studenta, kterou doporučuje vedoucí základní součásti a posuzuje proděkan fakulty. Důvody uvedené v žádosti o změnu musejí být řádně doloženy.
Vedoucím lingvisticky zaměřené bakalářské práce může být – kromě učitelů ÚAJD – také učitel z jiné katedry/ústavu FF UK. V takové případě platí, že:
 1. Se zadáním práce musí souhlasit ÚAJD; náš ústav také vkládá zadání do SISu. Student/ka se proto nejdřív domluví s budoucím veoducím své bakalářské práce na tématu a předloží návrh zadání vedoucímu ÚAJD.
 2. Práci bude konzultovat a/nebo oponovat některý z učitelů ÚAJD na základě předchozí dohody
 3. Na ÚAJD proběhne rovněž obhajoba práce.
Orientační manuál pro vkládání údajů do SISu: manuál

2. Odevzdání práce:

 • dva pomocné tištěné exempláře na sekretariát ústavu
 • elektronická verze práce (totožná s verzí tištěnou, za správnost a shodu odpovídá student ! ). Nevylučuje-li to povaha práce (viz čl. 3 OR 6/2010), vkládá ji student prostřednictvím webového rozhraní SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium/ v modulu „Témata prací (Výběr práce)“, a to výhradně v prohledavatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě se základní součástí jiným způsobem.

Viz. „Manuál“ – výše…

Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.

3. Rozsah práce:

 • celkem cca 40-50 normostran (minimálně 72 000 znaků), z toho cca 4-6 stran souhrnu (anglicky u česky psané práce, česky u práce anglicky psa­né)

4. Formální náležitosti:

Titulní vazebný list obsahuje:

 • plný název fakulty
 • uprostřed umístěné označení Bakalářská práce
 • v pravém dolním rohu jméno a příjmení autora (příp. titul)
 • v levém dolním rohu rok odevzdání práce

Titulní list uvnitř textu obsahuje:

 • plný název fakulty
 • označení Bakalářská práce
 • uprostřed jméno a příjmení autora (příp. titul)
 • název práce v českém a anglickém jazyce
 • v pravém dolním rohu jméno a příjmení vedoucího práce (příp. titul)
 • v levém dolním rohu místo a rok odevzdání práce

Prohlášení autora:

Na samostatném listě za titulním listem musí být prohlášení autora o původnosti práce:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval/a samostatně, že jsem řádně citoval/a všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V …dne…                                                                                            podpis

Fakultativní je souhlas autora se zapůjčením práce objevující se často po jeho prohlášení:

Souhlasím se zapůjčením bakalářské práce ke studijním účelům. I have no objections to the BA thesis being borrowed and used for study purposes. 

Abstrakt a klíčová slova

Za prohlášení zařadíme stránku obsahující abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.

Práce musí obsahovat: obsah, soupis použité literatury, resumé v českém (je-li práce psána anglicky)/anglickém jazyce (je-li psána česky), a pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

ÚAJD dále upřesňuje obsah a formu bakalářské práce takto:

1. Rozsah dokladového materiálu:

podle povahy zkoumaného jevu a délky textu potřebného k získá­ní dokladových excerpt; u jevů střední frekvence v průměru:
 • 100 dokladů

2. Standardní struktura a součásti práce:

 • Obsah (Table of Contents)
 • Seznam zkratek (List of abbreviations)
 • Seznam tabulek/grafů/ilustrací (List of Tables/Diagrams/Illustrations)
 • Jednotlivé kapitoly:
 1. Úvod (Introduction): cíl práce
 2. Teoretická část (Theoretical background): přehled dané problematiky v literatuře, zhodnocení dosavadních poznatků atd.
 3. Metodologie (Material and Method): vymezení vlastního projektu: zkoumaný jev, materiál, metoda, nástroje, pracovní hypotéza
 4. Praktická část/Výzkum (Research/Research Part/Analysis): prezentace výsledků (tabulky shrnující, dílčí, popis výsledků); diskuse výsledků (hlavní tendence, interpretace  poznatků)
 5. Závěr (Conclusion): shrnutí a zhodnocení hlavních zjištění v porovnání s pracovní hypotézou
 • Literatura (odborná literatura; prameny) (References, Sources)
 • Shrnutí (Résumé): referuje stručně o jednotlivých částech a výsledcích práce
 • Příloha/Dodatky (Appendix): (s názvy jednotlivých součástí) utříděné doklady (excerpta), na nichž je práce založena; použité dotazníky, transkripce (mluveného textu) atd.

3. Doporučený způsob označování kapitol, podkapitol, sekcí:

 desetinný systém (1., 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 2., 2.1., 2.1.1., etc.)

4. Způsob odkazování na literaturu:

 • v oddílu Literatura (References/Bibliography) – existuje mnoho možností, z nichž lze doporučit způsob používaný v autoritativních publikacích, jako je Quirk et al., Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, nebo Huddleston, Pullum Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press; jako příklad mohou posloužit také Guidelines for publication (Online Proceedings for Corpus Linguistics 2007):
 
Books
Popper, K. (1959) The Logic of Scientific Discovery.London: Hutchinson.
McEnery, T. and A. Wilson (2001) Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad and E. Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education.
   Note: all names listed after the first should follow the pattern ‘initial(s) surname’.
Articles in a book
Leech, G. (1992) ‚Corpora and Theories of Linguistic Performance‘, in J. Svartvik (ed.) Directions in Corpus Linguistics, pp. 105–34.Berlin: Mouton De Gruyter.
Articles in a journal
Sinclair, J. (1996) ‘The search for units of meaning’. Textus IX, 75–106.
Online publications
Christ, O. (1994) A modular and flexible architecture for an integrated corpus query system. COMPLEX’94, Budapest, 1994. Available on-line from http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/#Papers (accessed: 1 April 2005)
 • v textu bakalářské práce: podobně jako u Literatury existuje řada možností, např. (Dušková, 1988: 50), (Mathesius 1961, 50). Na knihy, jde-li o výklad jednotl. jevů, nutno vždy odkazovat s paginací. Spíše než konkrétní způsob odkazování je důležité postupovat při odkazování jednotně. Je zde potřeba se opřít o vhodný pramen, co se týče interpunkce (druhu uvozovek, jejich umístění), místa, kam v textu odkaz na zdroj citace uvést, rozsahu citovaného textu apod.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářské práce