Dříve řešené projekty

Výzkumné záměry 2005 – 2011

 1. “Language Structures and Communication“ / MSM 0021620825 Jazykové struktury a komunikace, Subproject: „Studies on an English-Czech Translation Grammar and Applied Research of Communication“ / dílčí úkol: „Studie k anglicko-české překladové mluvnici a aplikovanému výzkumu komunikace“ (sub-coordinator / dílčí řešitel: Prof. Dr. Aleš Klégr; researchers / spolupracovníci: Prof. Dr. Libuše Dušková, Doc. Dr. Jan Čermák, Markéta Malá, PhD., Pavlína Šaldová, PhD., Doc. Dr. Jarmila Mothejzíková)
 2. “Czech National Corpus and Corpuses of Other Languages“ / MSM 0021620823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, Subproject „English-Czech and Czech-English Parallel Corpus“ / dílčí úkol: „Anglicko-český a česko-anglický paralelní korpus“ (sub-coordinator / dílčí řešitel: Prof. Dr. Aleš Klégr; researchers / spolupracovníci: Markéta Malá, PhD., Pavlína Šaldová, PhD., Doc. Dr. Jan Čermák)
 3. “Foundations of the Modern World as Reflected by Literature and Philosophy“ / MSM 0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie. Subproject „Traditions and Multiculturalism in English Speaking Countries“ / dílčí úkol: “Tradice a multikulturalismus v anglicky mluvících zemích“ (sub-coordinator / dílčí řešitel: Prof. Dr. Martin Procházka; researchers / spolupracovníci: Prof. Dr. Martin Hilský, Doc. Dr. Jan Čermák, Ondřej Pilný, PhD., Doc. Justin Quinn, PhD., Louis Armand, PhD., PhDr. Soňa Nováková, CSc., Hana Ulmanová, PhD., PhDr. Zdeněk Beran, Klára Kolinská, PhD., Mgr. Helena Znojemská, Clare Wallace, PhD., Erik Roraback, PhD., Šárka Kühnová, D.Phil.)

Grantové projekty

 • 2005-6 Elektronizace slovníku staré angličtiny („An Anglo-Saxon Dictionary“ autorů J. Bosworthe a T. N. Tollera, Oxford at Clarendon Press 1898, Supplement 1921) a jeho zavedení do výuky a výzkumu (projekt podporovaný Vzdělávací nadací Jana Husa; hlavní řešitel Jan Čermák, další řešitelé Ondřej Tichý a Helena Znojemská)
 • ACUME2 (Interfacing Sciences and Humanities), research project of the EU / ACUME (Rozhraní přírodních a humanitních věd), výzkumný projekt Evropské unie (sub-coordinator / dílčí řešitel: Martin Procházka, researchers / spolupracovníci: Louis Armand, Jan Čermák, Markéta Malá, Pavlína Šaldová)
 • 2007-9 An Automatic Morphological Analyzer of Old English, grant Grantové agentury UK, Ondřej Tichý
 • 2009 Projekt FRVŠ 690 / 2009 „Mluvnice současné angličtiny – internetová aplikace“, řešitelé: M. Malá a P. Šaldová
 • 2009-11 GA405/09/0277 Pražský lingvistický kroužek 1926-1953: nejstarší dějiny ve světle archivních pramenů, řešitel: Petr Čermák, spoluřešitel Jan Čermák, Claudio Poeta.
 • 2010 Projekt FRVŠ 931/2010 Korpusové metody ve studiu anglického jazyka – nový předmět navazujícího magisterského studia, řešitel Markéta Malá, spoluřešitel Ondřej Tichý.
 • 2012 Projekt FRVŠ 821/2012 Citační databáze současné české jazykovědné anglistiky, řešitel Markéta Malá, spoluřešitel Ondřej Tichý.
 • 2012 Vnitřní grant FF UK 2012: VG142 Sto let české anglistiky, řešitel Jiřina Popelíková.
 • 2014 Vnitřní grant FF UK Gramatika v kontextu, řešitel Markéta Malá, spoluřešitelka Gabriela Brůhová.
Úvod > Věda a výzkum > Dříve řešené projekty