Zadané a obhájené bakalářské práce

 

Aktuálně zadané bakalářské práce

Název Vedoucí Rok zadání
Anglické protějšky českých adverbií (času a místa) / English counterparts of Czech adverbs (expressing time and place) Šaldová, Pavlína 2018
Indikátory plynulosti v řeči pokročilých studentů angličtiny před a po studijním pobytu v anglicky mluvící zemi / Fluency markers in the speech of advanced learners of English before and after a study stay in an English-speaking country Gráf, Tomáš 2018
Anglická adjektiva s průběhovým časem: význam a překlad / English adjectives with the progressive: their meaning and Czech counterparts Šaldová, Pavlína 2018
Chyby v užívání členů v pokročilé žákovské angličtině českých studentů / Errors in the use of articles in Czech advanced learner English Gráf, Tomáš 2018
Alternace vztažných nominálních a adjektivních when/where clauses / Nominal vs adjectival when/where relative clauses Šaldová, Pavlína 2018
Slovosledná variabilita doplňku předmětu / Word-order variation of some object complements Šaldová, Pavlína 2018
Klení v angličtině: Postoje vůči vulgarismům u mluvčích L1 a L2 / Swearing in English: Language Attitudes in L1 and L2 speakers Gráf, Tomáš 2018
Ztráta flexe v tzv. Updated Old English: případ textu Nativitas Sancte Marie / Loss of inflections in Updated Old English: the case of Nativitas Sancte Marie Čermák, Jan 2018
„Absolutely“ a jeho české překladové protějšky / „Absolutely“ and its Czech translation counterparts Brůhová, Gabriela 2018
Jazyk The Beatles v rané a pozdní fázi tvorby / Language of The Beatles in their Early and Later Period Brůhová, Gabriela 2018
Pre/postpozice adjektiv / Pre/postnominal position of adjectives Šaldová, Pavlína 2018
Pasivizace anglických ditranzitivních sloves / Passivization of English ditransitive verbs Brůhová, Gabriela 2018
Prozodické frázování řeči u českých středoškolských a vysokoškolských studentů angličtiny / Prosodic phrasing in the speech of Czech secondary-school and university students of English Šturm, Pavel 2018
Prostředky koheze v textu a jejich protějšky v hudbě / Cohesive Devices and its Counterparts in Music Gráf, Tomáš 2018
Infinitivní komplementace slovesa help v současné mluvené britské angličtině / Infinitival complements of the verb help in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Přací věty v současné mluvené britské angličtině / Optative sentences in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Neurčitý člen a určenost substantiv ve výuce anglického jazyka s využitím jazykového korpusu / Indefinite Article and Definiteness of Nouns in Corpus-based ELT Gráf, Tomáš 2018
Prozodické členění u dobrých mluvčích v angličtině a češtině / Prosodic phrasing in good speakers in English and Czech Skarnitzl, Radek 2018
Vliv rytmické struktury na subjektivní srozumitelnost české angličtiny / Effect of rhythmic structure on the comprehensibility of Czech English Skarnitzl, Radek 2018
Adverbia absolutely a totally v současné mluvené britské angličtině / The adverbs absolutely and totally in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Vývoj silných tvarů přídavných jmen v ranné střední angličtině / Development of strong adjectives in Early Middle English Tichý, Ondřej 2018
Vázání u francouzských mluvčích angličtiny / Linking in French Speakers of English Skarnitzl, Radek 2018
Průběhové tvary slovesa have v současné mluvené britské angličtině /Progressive forms of the verb have in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Frázová kompozita slovesa fuck / Phrasal compounds of the verb fuck Šaldová, Pavlína 2018
Porovnání vlivu segmentálních a prozodických manipulací na sílu cizineckého přízvuku a pocit srozumitelnosti / Comparing the effect of segmental and prosodic manipulations on speaker’s accentedness and comprehensibility Skarnitzl, Radek 2018
Variabilita roticity u českých mluvčích angličtiny / Variability in rhoticity in Czech speakers of English Šturm, Pavel 2017
Anglické prezentační věty s HAVE / English presentation sentences with HAVE Brůhová, Gabriela 2017
Český a anglický podmět pohledem překladače Google / The subject in Czech and in English as seen through Google Translate Malá, Markéta 2017
Anglická vazba „be going to“ a její překladové ekvivalenty / The English future „be going to“ and its translation counterparts Brůhová, Gabriela 2017
Anglická koordinační spojka but / English coordinative conjunction but Brůhová, Gabriela 2017
Chyby pokročilých študentov angličtiny pri používaní členov s češtinou ako rodným jazykom / Errors in the use of articles in advanced EFL learners with Czech as L1 Gráf, Tomáš 2017
Kontrastivní analýza samohláskových charakteristik ruské angličtiny / The contrastive analysis of vowel characteristics in Russian English Volín, Jan 2017
Sémantická klasifikace staroseverských lexikálních výpůjček v angličtině / Semantic classification of Old Norse lexical borrowings in English Popelíková, Jiřina 2017
Vyplněné pauzy v žákovské a rodilé angličtině / Filled pauses in learner and native English Gráf, Tomáš 2017
Fonetické rysy silného českého přízvuku v angličtině / Phonetic features of strong Czech accent in English Skarnitzl, Radek 2017
Účinnost výuky prozodických rysů angličtiny u českých dětí / Effectiveness of teaching English prosodic features in Czech children Skarnitzl, Radek 2017
České augmentativní sufixy v překladech z angličtiny / Czech augmentative suffixes in translation from English Popelíková, Jiřina 2017
Anglická konstrukce s kauzativním a experienciálním slovesem „have“ / English construction with the causative and experiential verb „have“ Brůhová, Gabriela 2016
Analytické a syntetické stupňování dvouslabičných adjektiv / Analytical vs. synthetic gradation in two-syllable adjectives Popelíková, Jiřina 2016
Vliv artikulačního tempa na vnímání osobnostních rysů mluvčího / The impact of articulation rate on perception of speaker’s personality features Volín, Jan 2014
Jazyková charakteristika „Twitch.tv chatu“ / „Twitch.tv chat“: linguistic description Šaldová, Pavlína 2014
Analýza chyb / Error Analysis – Changes in Perspective Gráf, Tomáš 2012

Obhájené bakalářské práce z let 2005-2017

Od ak.roku 2011/20012 knihovna anglistiky neuchovává tištěné exempláře závěrečných prací. Obhájené bakalářské práce (od r. 2006) jsou přístupné v Digitálním repozitáři UK.

Název Vedoucí Rok obhajoby Signatura
Chyby v používání členů u pokročilých španělských mluvčích anglického jazyka / Errors in the usage of articles in advanced EFL learners with Spanish as L1 Gráf, Tomáš 2018
Fonetická realizace vybraných obstruentů v irské angličtině / Phonetic realization of selected obstruents in Irish English Skarnitzl, Radek 2018
Intenzifikátory adjektiv v současné mluvené britské angličtině / Intensifiers of adjectives in present-day spoken British English Malá, Markéta 2018
Chyby při vyjadřování minulosti u pokročilých španělských mluvčích AJ / Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1 Gráf, Tomáš 2018
Anglické pasívum se slovesem „get“ / English get-passives Brůhová, Gabriela 2018
Staroanglické substantivní sufixy -el, -els, -incel: vývojový přehled / Old English nominal suffixes -el, -els, -incel: a survey in diachrony Čermák, Jan 2017
Lexikální prostředky umožňující přechod nepočitatelných substantiv k počitatelnosti / Quantity partition of noncount nouns expressed by partitive constructions Malá, Markéta 2017
Spelling pronunciation („výslovnost podle pravopisu“) v rané moderní a současné angličtině / Spelling pronunciation in Early Modern and Present-Day English Čermák, Jan 2017
Opakování zájmena „it“ u rodilých a nerodilých mluvčí angličtiny / Repetition of the pronoun „it“ in native and non-native speakers of English Popelíková, Jiřina 2017
Uvozovací věty v anglické originální a překladové beletrii / Reporting clauses in English original and translated fiction Malá, Markéta 2017
Adverbiální intentizifikátory adjektiv v současné britské angličtině / Adverbial intensifiers of adjectives in today’s British English Malá, Markéta 2017
Klíčová a frekventovaná slova v románu J.D. Salingera The Catcher in the Rye / Keywords and Frequent Words of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye Malá, Markéta 2017
Apoziční struktura typu „noun of a noun“ a její překladové protějšky / Appositional structure „noun of a noun“ and its translation counterparts Brůhová, Gabriela 2017
Anglické průběhové slovesné tvary v univerzitních přednáškách z oblasti humanitních věd / The English progressive forms in Arts and Humanities university lectures Malá, Markéta 2017
Neosobní konstrukce v angličtině, francouzštině a češtině: překladové protějšky francouzského zájmena „on“ / Impersonalization strategies in English, French and Czech: the translation counterparts of the French pronoun „on“ Malá, Markéta 2017
Souřadná souvětí v překladu do angličtiny / Compound sentences: translation to English Šaldová, Pavlína 2017
Konkurence vyjadřovacích prostředků původem staroseverských a domácích v období pozdní staré angličtiny a rané střední angličtiny na korpusovém základě / Corpus based analysis of the competition of linguistic expressions of Old Norse and Old English origin in the Late Old English and Early Middle English periods Tichý, Ondřej 2017
Prostředky rodově neutrální reference v odborném textu / Unmarked personal reference forms in academic texts Šaldová, Pavlína 2017
Překladové koreláty anglických tough-constructions / English tough-constructions and their Czech counterparts Popelíková, Jiřina 2016
Korpusově založená studie procesů lexikálně-sémantických změn v raně novoanglickém období / Corpus based description of processes of lexical semantic change in the Early Modern English period Tichý, Ondřej 2016
Analýza tematické posloupnosti ve vybraných žurnalistických textech / Thematic progression in selected journalistic texts Popelíková, Jiřina 2016
Sociofonetická studie substituční glotalizace u rodilých mluvčích angličtiny / Sociophonetic study of substitutional glottalization in native English speakers Skarnitzl, Radek 2016
Odlišnosti v trvání vokálů mezi skotskou angličtinou a standardní britskou angličtinou / Differences in vowel duration between Scottish English and Standard British English Šturm, Pavel 2016
Sociofonetická studie dysfluentního chování u rodilých mluvčích angličtiny / Sociophonetic study of dysfluent behaviour in native English speakers Skarnitzl, Radek 2016
Gramatická specifika afro-americké hovorové angličtiny / Specific Grammatical Features of African-American Vernacular Šaldová, Pavlína 2016
Shoda významového podmětu a přísudku v existenciálních větách uvozených „there“ / Grammatical concord in existential there-clauses Popelíková, Jiřina 2016
Diskurzní ukazatele typu „general extenders“ v současných amerických televizních seriálech / General extenders in contemporary American soap operas Malá, Markéta 2016
Anglické protějšky českého instrumentálu / English counterparts of the Czech instrumental case Dušková, Libuše 2016
Znělostní kontrast ve vietnamské angličtině / The voicing contrast in Vietnamese English Skarnitzl, Radek 2016
Adverzativní diskurzní konektory „however“ a „instead“ v odborném textu / Adversative discourse connectives „however“ and „instead“ in academic texts Brůhová, Gabriela 2016
Diference limen pro melodickou prominenci v angličtině zjištěná na českých posluchačích / The just noticeable difference for English melodic prominence elicited on Czech listeners Šturm, Pavel 2015
K otázce adverbiálních faux amis mezi angličtinou a francouzštinou: kontrastivní pohled na actually a actuellement / On adverbial English – French faux amis: a contrastive view of actually and actuellement Malá, Markéta 2015
Syntaktické a sémantické aspekty ditranzitivní konstrukce se slovesem „give“ a událostním předmětem / Syntactic and semantic aspects of a ditransitive construction with the verb „give“ and an eventive object Brůhová, Gabriela 2015
Anglické adverbiální participiální konstrukce a jejich české a francouzské překladové protějšky / English adverbial participial constructions and their Czech and French translation counterparts Malá, Markéta 2015
Schopnost českých mluvčích imitovat temporální strukturu anglických slov, která mají či nemají české analogy / The ability of Czech speakers to imitate the temporal structure of English words with and without Czech analogues Šturm, Pavel 2015
Trvání přízvučných a nepřízvučných vokálů u anglických mluvčích španělštiny / The duration of stressed and unstressed vowels in English speakers of Spanish Skarnitzl, Radek 2015
České přací věty uvozené „kéž“ a „ať“ a jejich anglické překladové ekvivalenty / Czech optative sentences introduced by „kéž“ and „ať“ and their English counterparts Brůhová, Gabriela 2015
Intenzifikace záporu v mluvené britské angličtině / Negative intensification in spoken British English Malá, Markéta 2015
Anglické prosté perfektum a jeho české překladové protějšky / English present perfect and its Czech translation counterparts Malá, Markéta 2015
Reciproční zájmena „each other“ a „one another“ / Reciprocal pronouns „each other“ and „one another“ Brůhová, Gabriela 2015
Slovotvorné procesy v současné anglicky psané fantasy literatuře: vlastní jména v překladu / Word-formation processes in contemporary English fantasy literature: proper names in translation Popelíková, Jiřina 2015
Vágnost v anglických univerzitních přednáškách z oblasti humanitních věd / Vagueness in English university Arts and Humanities lectures Malá, Markéta 2015
Anglické sloveso „need (to)“ a jeho překladové koreláty / English (semi)-modal „need (to)“ and its Czech counterparts Popelíková, Jiřina 2015
Anglické protějšky českých jednočlenných vět slovesných / English counterparts of Czech finite subjectless clauses Malá, Markéta 2015
Syntaktické a sémantické aspekty ditranzitivní konstrukce se slovesem „lend“ a událostním předmětem / Syntactic and semantic aspects of a ditransitive construction with the verb „lend“ and an eventive object Brůhová, Gabriela 2015
Anglické překladové protějšky českých vět s výrazy „copak“ a „jestlipak“ / English translation counterparts of Czech sentences containing „copak“ and „jestlipak“ Malá, Markéta 2015
Nestandardní formy zájmena „you“ v angličtině / Non-standard forms of the pronoun “you” in English Brůhová, Gabriela 2015
Adverbia „absolutely“, „completely“ a „totally“ v současných amerických televizních seriálech / The adverbs „absolutely“, „completely“ and „totally“ in contemporary American soap operas Malá, Markéta 2014
Anglické překladové protějšky českých adverbií „snad“ a „možná“ / English translation equivalents of „snad“ and „možná“ Brůhová, Gabriela 2014
Pasivizace ditranzitivních sloves give a buy / Passivization of ditransitive verbs give and buy Brůhová, Gabriela 2014
Použitelnost rytmických vzorců na odlíšení slovenské angličtiny od slovenštiny a angličtiny / Utilization of general rhythm metrics for differentiation of Slovak English from Slovak and English Volín, Jan 2014
Variace pomocných sloves „be/have“ v perfektivní konstrukci netranzitivních sloves: vývoj v současné angličtině / The „be/have“ variation with intransitive (mutative) verbs: the development of the construction in PDE Šaldová, Pavlína 2014
Asimilace znělosti u slovenských mluvčích angličtiny / Assimilation of voicing in Slovak speakers of English Skarnitzl, Radek 2014
Nestandardní funkce slova „like“ v mluveném projevu / Non-standard functions of „like“ in spoken discourse Brůhová, Gabriela 2014
Anglické ekvivalenty českých zdrobnělých substantiv / English counterparts of Czech diminutive nouns Malá, Markéta 2014
Strukturní dvojznačnosti založené na gramatické neurčitosti ing-ového slovesného tvaru v postavení podmětu / Structural ambiguity based on the grammatical indeterminacy of the ing-nonfinite form in subject position Malá, Markéta 2014
Anglické rozkazovací věty s imperativem první osoby plurálu a jejich české překladové protějšky / English first person plural imperative clauses and their Czech counterparts Malá, Markéta 2014
Anglické vedlejší věty příčinné uvozené spojkami „since“ a „as“  / English reason clauses introduced by the conjunctions „since“ and „as“ Brůhová, Gabriela 2013
Popis funkcí a překladových protějšků slovesných –ing tvarů – různé překladatelské přístupy / Verbal –ing forms: their functions and translation counterparts Šaldová, Pavlína 2013
Modální slovesa „may“ a „might“ a jejich překladové protějšky / English modals „may“ and „might“ and their Czech translation equivalents Šaldová, Pavlína 2013
Vybrané lexikální rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou: korpusově-založená studie / Selected lexical differences between British and American English: A corpus-supported view Malá, Markéta 2013
Adverbia homonymní s adjektivy ve funkci intenzifikátorů: „dead tired“, „real good“ / Intensifying adverbs homonymous with adjectives: „dead tired“, „real good“ Malá, Markéta 2013
Anglické protějšky českých zájmenných předmětů dativních / English translation counterparts of Czech pronominal dative objects Šaldová, Pavlína 2013
Pořadí přímého a nepřímého předmětu u anglických ditranzitivních sloves „bring“ a „teach“ / The position of direct and indirect objects of English ditransitive verbs „bring“ and „teach“ Brůhová, Gabriela 2013
Percepční hodnocení rytmických parametrů české angličitiny / Perceptual evaluation of rhythmic features in Czech English Volín, Jan 2013
Anglické protějšky českých adverbií příčiny a způsobu / English counterparts of Czech adverbs (expressing cause and manner) Šaldová, Pavlína 2013
Anglický minulý kondicionál a jeho české překladové ekvivalenty / English past conditional and its Czech counterparts Brůhová, Gabriela 2013
Časové a prostorové předložkové vazby v britské a americké angličtině / Prepositional phrases denoting time and space in British and American English Malá, Markéta 2013
Citátová kompozita v románech Terryho Pratchetta / Quotational compounds in Terry Pratchett´s novels Malá, Markéta 2013
Shoda a odkazovací prostředky po kolektivech v britské a americké angličtině / Subject – verb concord and pronominal reference after collective nouns in British and American English Dušková, Libuše 2013
Postoje k mateřskému jazyku ve středoanglickém období na základě korpusových excerpcí / Corpus based description of attitudes to native language in the Middle English period Tichý, Ondřej 2013
Denotáty adjektiv částečně konvertovaných v substantiva / Denotation of adjectives partly converted into nouns Brůhová, Gabriela 2013
Anglické protějšky českých adverbií zřetele a míry / English counterparts of Czech adverbs expressing respect and measure Šaldová, Pavlína 2013
Modální sloveso „be“ a jeho české ekvivalenty / Modal verb „be“ and its Czech counterparts Brůhová, Gabriela 2013
Rodově neutrální a rodově příznakový jazyk / Gender-neutral and gender-marked language Šaldová, Pavlína 2013
Anglické kauzativní konstrukce se slovesy have, get, make a let a jejich české překladové protějšky / English Causative constructions with the verbs have, get, make and let and their Czech translation counterparts Malá, Markéta 2012
Vztah mezi sílou českého přízvuku v angličtině a trváním vokálů před obstruenty / Relationship between the strength of Czech accent and the duration of vowels before obstruents Skarnitzl, Radek 2012
Kontrastivní rozbor textového typu: anglický a český jídelní lístek / Contrastive analysis of a text-type: English and Czech restaurant menus Klégr, Aleš 2012
Frázová kompozita v současném britském tisku / Phrasal compounds in contemporary British newspapers Malá, Markéta 2012
Gramatická specifika irské angličtiny / Specific grammatical features in Irish English Šaldová, Pavlína 2012
Anglická vytýkací konstrukce it is/was…that a její české překladové ekvivalenty / English cleft sentence it is/was…that and its Czech counterparts Brůhová, Gabriela 2012
Charakteristika kontextu diferencujícího homonyma stejného slovního druhu (např. bank, palm) v psaném jazyce / Characteristics of the context differentiating homonyms of the same word class (e.g. bank, palm) in written language Dušková, Libuše 2012
Anglické přací věty uvozené if only a I wish a jejich české překladové ekvivalenty / English optative sentences introduced by if only and I wish and their Czech translation counterparts Brůhová, Gabriela 2012
Výskyt iniciálních glotalizací ve slovenské angličtině / The occurrence of word-initial glottalization in Slovak English Skarnitzl, Radek 2012
Jazykové aspekty překladu neformálních/slangových výrazů v titulcích amerického televizního seriálu / Linguistic aspects of translating informal/slang expressions in American TV series subtitles Klégr, Aleš 2012
Překladové ekvivalenty anglických významově záporných, ale formálně kladných výrazů (hardly, seldom) / Czech translation counterparts of English semantically negative but formally positive expressions (hardly, seldom) Brůhová, Gabriela 2012
Anglické podmínkové věty a jejich české překladové ekvivalenty / English conditional clauses and their Czech counterparts Brůhová, Gabriela 2011
Pořadí ekvivalentů přímého a nepřímého předmětu u vybraných anglických ditranzitivních sloves / The position of direct and indirect objects of selected English ditransitive verbs Brůhová, Gabriela 2011
Klíčová slova v románech J. Rowlingové o Harry Potterovi / Keywords in J. Rowling´s Harry Potter novels Malá, Markéta 2011
Anglické podmínkové spojky unless a if (not) a jejich české překladové ekvivalenty / English conditional conjuctions unless and if (not) and their Czech counterparts Brůhová, Gabriela 2011
Funkční a překladová korespondence ukazovacích zájmen v determinační funkci v překladu z a do angličtiny / Functional and translation correspondence of English demonstrative determiners in translation from and to English Šaldová, Pavlína 2011
Aspirace anglických exploziv u českých studentů anglistiky / Aspiration of English plosives in Czech students of English studies Skarnitzl, Radek 2011
Korpusová analýza synonymní řady: co-operate, collaborate / A corpus-based analysis of a synonym set: co-operate, collaborate Klégr, Aleš 2011
Ptačí sněm a Nová rada: středověké zvířecí sněmování v anglo-české perspektivě / Parlament of Foules and New Council: medieval assemblies of animals in an Anglo-Bohemian perspective Čermák, Jan 2011
Konkurence konjunktivu, konstrukce se should a indikativu v závislých větách rozkazovacích / The subjunctive versus the should-construction and the indicative in dependent imperative clauses Malá, Markéta 2011
Překladové ekvivalenty a funkce událostních předmětů po slovesechgive / make (give an answer / make a promise) / Translation equivalents and function of eventive objects after the verbs give/make(give an answer/make a promise) Šaldová, Pavlína 2011
Užití členů v odborných textech z oblasti teorie a dějin umění / The use of determiners in art history and criticism Malá, Markéta 2011
Neurčitý člen jako signál počitatetlného užití nepočitatelných substantiv / The indefinite article as a signal of the countable use of of uncountable Brůhová, Gabriela 2011
Postpozice adjektiv – identifikace a vliv na význam jmenné fráze / Adjectives in postposition: identification and the meaning of the noun phrase Šaldová, Pavlína 2011
Prostředky determinace u vlastních jmen – problematické případy / Determiners used with proper nouns – problematic cases Brůhová, Gabriela 2010 A – L 1898
Postoje k jazyku v preskriptivních gramatikách v době racionalismu / Attitudes to language in prescriptive grammars in the Age of Reason Tichý, Ondřej 2010 A – L 1886
Jazyk války v básnických skladbách Sir Gawain and the Green Knighta Béowulf / The language of war in Sir Gawain and the Green Knightand Beowulf Čermák, Jan 2010 A-L 1914
Anglické sloveso shall, jeho významy a překladové ekvivalenty / English modal verb shall, its meanings and Czech counterparts Šaldová, Pavlína 2010 A – L 1884
Anglické perfektum při překladu z češtiny / English present perfect in translation from Czech Šaldová, Pavlína 2010 A-L 1913
Fonologické změny mezi starou a střední angličtinou / Phonological changes between Old and Middle English Tichý, Ondřej 2010 A – L 1879
Syntaktická stavba participiálních a gerundiálních polovětných konstrukcí / Syntactic structure of participial and gerundial non-finite clauses Malá, Markéta 2010 A – L 1878
Anglická sponová slovesa feel a sound a jejich překladové koreláty v češtině / English copular verbs feel and sound and their Czech translation counterparts Malá, Markéta 2010 A – L 1882
České vztažné věty v překladu do angličtiny / Czech relative clauses in translation to English Šaldová, Pavlína 2010 A-L 1915
Slovotvorba ablautem vs. slovotvorba sufixací v diachronii / Word-formation by ablaut vs. word-formation by suffixation in diachrony Čermák, Jan 2010 A – L 1881
Překladové koreláty substantivních frází s determinátorem „no“ a s determinátory po not: not a not ( + nulový člen), not any / Translation equivalents of English noun phrases with the determiner „no“ and determiners proceded by not: not a, not (zero), not any Dušková, Libuše 2010 A – L 1880
České překladové koreláty anglických tázacích dovětků s opačnou polaritou / Czech translation equivalents of English question tags of the opposite polarity Šaldová, Pavlína 2010 A – L 1897
Anglické překladové protějšky českého určitě a jistě: konfrontační studie / English translation equivalents of určitě and jistě: a contrastive study Dušková, Libuše 2010 A – L 1883
Nominální fráze v mluveném a psaném odborném monologu / The noun phrase in the spoken and written academic monologue Malá, Markéta 2010 A – L 1887
Anglický infinitiv v adverbiální funkci a jeho překladové protějšky v češtině / English infinitives in adverbial function and their translation counterparts Šaldová, Pavlína 2010 A – L 1885
Anglické protějšky českých vidových dvojic a skupin sloves / English counterparts of Czech aspectual pairs and groups of verbs Malá, Markéta 2010 A – L 1833
Konkurence zájmen some a any v podmínkových větách / Pronounssome and any in conditional clauses Malá, Markéta 2009 A – L 1806
Anglické gerundium a jeho české překladové koreláty / English gerund and its Czech translation equivalents Brůhová, Gabriela 2009 A – L 1805
Funkce a překladové ekvivalenty anglického plusquamperfekta / The Past Perfect – its functions and translation equivalents Šaldová, Pavlína 2009 A – L 1811
Událostní předměty po slovesech have/take (have/take a little look) a jejich překladové ekvivalenty / Translation equivalents and function of eventive objects after the verbs have/take (have/take a little look) Šaldová, Pavlína 2009 A – L 1802
Opakující se slovní spojení v akademických přednáškách / Lexical bundles in academic lectures Malá, Markéta 2009 A – L 1810
Existenciální kvantifikátor any v determinační a pronominální funkci, a jeho překladové koreláty v češtině / Existential quantifier any in determinative and pronominal function, and its translation equivalents in Czech Šaldová, Pavlína 2009 A – L 1801
Konstantnost slovosledného postavení příslovečného určení místa mezi angličtinou a češtinou / Constancy of the position of the adverbial of place between English and Czech Malá, Markéta 2009 A – L 1809
Neosobní slovesné vazby v diachronně-typologických souvislostech / Impersonal verbs in a diachronic and typological perspective Čermák, Jan 2009 A – L 1800
Existenciální kvantifikátor some v determinační a pronominální funkci, a jeho překladové koreláty v češtině / Existential quantifier some in determinative and pronominal function, and its translation equivalents in Czech Šaldová, Pavlína 2009 A – L 1799
Překladové ekvivalenty anglických zvolacích vět (how a what) / Translation counterparts of English exclamative sentences
(how and what)
Šaldová, Pavlína 2009 A – L 1808
České překladové koreláty anglických tázacích dovětků se stejnou polaritou / Czech translation equivalents of English question tags of the same polarity Šaldová, Pavlína 2009 A – L 1807
Modální sloveso must (have to) a jeho překladové koreláty / English modal verb must (have to) and its Czech counterparts Šaldová, Pavlína 2008 A – L 1788
Konverze jako prostředek tvoření slov v jazyce internetových fór a recenzí s tematikou počítačových her / The word-formation process of conversion in the language of internet PC games forums and reviews Malá, Markéta 2007 A – L 1754
Zájmena odkazující na všeobecného lidského konatele (you, we, they, one) a jejich české překladové koreláty / English pronouns referring to general human agent (you, we, they, one) and their Czech counterparts Malá, Markéta 2007 A – L 1753
Anglické existenciální a existenciálně-lokativní konstrukce (there+be) a jejich české protejšky / English existential and existential-locative constructions (there + be) and their Czech counterparts Malá, Markéta 2007 A – L 1752
However and Therefore – their occurrence and use in official documents of the EU Šaldová, Pavlína 2006 A – L 1695
Temporální a dynamické vlastnosti vybraných diftongů ve standardní britské angličtině Volín, Jan 2004 A – L 1677
Adjektivní kolokační paradigmata substantiva house Klégr 2000 A – L 1551
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářské práce > Zadané a obhájené bakalářské práce