Vypsaná témata bakalářských prací

Učitelé ÚAJD přijímají bakalářské práce v uvedených oblastech. Na konkrétním tématu se, prosím, domluvte s učitelem, do jehož oboru by práce spadala.

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.
Příklady témat:

 • Sloveso getve funkci pomocného slovesa pasiva
 • Pasivizace vybraných ditranzitivních sloves
 • Pronominální odkazování na rodově neutrální výrazy (např. everyone, anybody)

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Bakalářské práce v oboru historického vývoje anglického jazyka (anglické historické lingvistiky), staroanglické a středoanglické filologie

Příklady témat:

 • As jako vztažné zájmeno z historického hlediska
 • Odvozování jako slovotvorný postup v jazyce Geoffreyho Chaucera

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Morfologické kategorie (formy a funkce) z porovnávacího česko-anglického a anglicko-českého hlediska (na materiálu paralelních textů), např.

 • Anglické protějšky českého lokálu
 • České protějšky anglických zjišťovacích otázek se sekundární funkcí (např. zdvořilé žádosti, pozvání)

Nekonfrontační studie anglických morfologických kategorií, např.

 • Zaměnitelnost kataforického určitého členu a neurčitého členu s funkcí první zmínky (I had the /an impression that I had seen him before)

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Bakalářské práce v oboru analýzy žákovského jazyka

Příklady témat:

 • Grammatical errors of advanced learners with different L1s
 • Tense errors in advanced learner English
 • Automatic and semi-automatic annotation of learner error

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.

Příklady témat:

 • koordinovaná jednoduchá adjektiva v postpozici (all things bright and beautiful)

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Práce zaměřené na

 • Corpus based/computationally based/quantitative research in the history of English (i.e. with diachronic perspective and/or on a historical material)
 • Digitization projects on English historical material.

Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.

Práce v oblastech morfologie, syntax, slovotvorba, frazeologie

příklady témat:

 • konkurence syntetického a analytického komparativu adjektiv (simpler X more simple)
 • sémantická analýza konkrétního derivačního afixu (např. -ship)
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářské práce > Vypsaná témata bakalářských prací