Vypsaná témata bakalářských prací

Učitelé ÚAJD přijímají bakalářské práce v uvedených oblastech. Na konkrétním tématu se, prosím, domluvte s učitelem, do jehož oboru by práce spadala.

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.
Příklady témat:

  • Sloveso getve funkci pomocného slovesa pasiva
  • Pasivizace vybraných ditranzitivních sloves
  • Pronominální odkazování na rodově neutrální výrazy (např. everyone, anybody)

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Bakalářské práce v oboru historického vývoje anglického jazyka (anglické historické lingvistiky), staroanglické a středoanglické filologie

Příklady témat:

  • As jako vztažné zájmeno z historického hlediska
  • Odvozování jako slovotvorný postup v jazyce Geoffreyho Chaucera

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Morfologické kategorie (formy a funkce) z porovnávacího česko-anglického a anglicko-českého hlediska (na materiálu paralelních textů), např.

  • Anglické protějšky českého lokálu
  • České protějšky anglických zjišťovacích otázek se sekundární funkcí (např. zdvořilé žádosti, pozvání)

Nekonfrontační studie anglických morfologických kategorií, např.

  • Zaměnitelnost kataforického určitého členu a neurčitého členu s funkcí první zmínky (I had the /an impression that I had seen him before)

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Bakalářské práce v oboru analýzy žákovského jazyka

Příklady témat:

  • Grammatical errors of advanced learners with different L1s
  • Tense errors in advanced learner English
  • Automatic and semi-automatic annotation of learner error

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.

Příklady témat:

  • koordinovaná jednoduchá adjektiva v postpozici (all things bright and beautiful)

Mgr. Denisa Šebestová

práce zaměřené na kontrastivní pohled na angličtinu a češtinu; korpusová frazeologie

příklady témat:
  • zobrazení genderu v beletrii: kolokace/frazeologické okolí vybraných substantiv v češtině a angličtině (např. kluci, holky X boys, girls)
  • porovnání předložkových konstrukcí ve 2 typech textů (např. použití předložky in v beletrii X novinách)
  • frazeologická analýza malého korpusu (např. vybraného autora beletrie) pomocí nejčastějších kombinací slov

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Práce zaměřené na

  • Corpus based/computationally based/quantitative research in the history of English (i.e. with diachronic perspective and/or on a historical material)
  • Digitization projects on English historical material.

Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.

Práce v oblastech morfologie, syntax, slovotvorba, frazeologie

příklady témat:

  • konkurence syntetického a analytického komparativu adjektiv (simpler X more simple)
  • sémantická analýza konkrétního derivačního afixu (např. -ship)

Mgr. Eva Maria Luef, Ph.D.

Cognitive Science, Linguistic Anthropology, Sociolinguistics

příklady témat:

  • Cross-linguistic influence in second and third language learning
  • Multilingual lexical processing
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářské práce > Vypsaná témata bakalářských prací