Vypsaná témata bakalářských prací

Učitelé ÚAJD přijímají bakalářské práce v uvedených oblastech. Na konkrétním tématu se, prosím, domluvte s vyučujícím, do jehož oboru by práce spadala.

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.
Příklady témat:

 • Sloveso get ve funkci pomocného slovesa pasiva
 • Pasivizace vybraných ditranzitivních sloves
 • Pronominální odkazování na rodově neutrální výrazy (např. everyone, anybody)

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Bakalářské práce v oboru historického vývoje anglického jazyka (anglické historické lingvistiky), staroanglické a středoanglické filologie

Příklady témat:

 • As jako vztažné zájmeno z historického hlediska
 • Odvozování jako slovotvorný postup v jazyce Geoffreyho Chaucera

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Bakalářské práce v oboru analýzy žákovského jazyka

Příklady témat:

 • Grammatical errors of advanced learners with different L1s
 • Tense errors in advanced learner English
 • Automatic and semi-automatic annotation of learner error

Mgr. Eva Maria Luef, Ph.D.

Cognitive Science, Linguistic Anthropology, Sociolinguistics

příklady témat:

 • Cross-linguistic influence in second and third language learning
 • Multilingual lexical processing

Mgr. Veronika Raušová, Ph.D.

Práce v oblastech pragmatika, diskurzní analýza

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.

Příklady témat:

 • charakteristika a překladové protějšky průběhové sponové predikace s NP (He is being a pain, I’m being a straight shooter.)
 • překladové protějšky anglického infinitivu
 • koordinovaná jednoduchá adjektiva v postpozici (all things bright and beautiful)
 • intenzifikační adverbia this/that v britské angličtině (I’m not that hungry)

Mgr. Denisa Šebestová

práce zaměřené na kontrastivní pohled na angličtinu a češtinu; korpusová frazeologie

příklady témat:
 • zobrazení genderu v beletrii: kolokace/frazeologické okolí vybraných substantiv v češtině a angličtině (např. kluci, holky X boys, girls)
 • porovnání předložkových konstrukcí ve 2 typech textů (např. použití předložky in v beletrii X novinách)
 • frazeologická analýza malého korpusu (např. vybraného autora beletrie) pomocí nejčastějších kombinací slov

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Práce zaměřené na

 • Corpus based/computationally based/quantitative research in the history of English (i.e. with diachronic perspective and/or on a historical material)
 • Digitization projects on English historical material.

Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.

Práce v oblastech morfologie, syntax, slovotvorba, frazeologie

příklady témat:

 • konkurence syntetického a analytického komparativu adjektiv (simpler X more simple)
 • sémantická analýza konkrétního derivačního afixu (např. -ship)
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářské práce > Vypsaná témata bakalářských prací