Vypsaná témata bakalářských prací

image_pdfimage_print

Učitelé ÚAJD přijímají bakalářské práce v uvedených oblastech. Na konkrétním tématu se, prosím, domluvte s učitelem, do jehož oboru by práce spadala.

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.
Příklady témat:

 • Sloveso getve funkci pomocného slovesa pasiva
 • Pasivizace vybraných ditranzitivních sloves
 • Pronominální odkazování na rodově neutrální výrazy (např. everyone, anybody)

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Bakalářské práce v oboru historického vývoje anglického jazyka (anglické historické lingvistiky), staroanglické a středoanglické filologie

Příklady témat:

 • As jako vztažné zájmeno z historického hlediska
 • Odvozování jako slovotvorný postup v jazyce Geoffreyho Chaucera

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Morfologické kategorie (formy a funkce) z porovnávacího česko-anglického a anglicko-českého hlediska (na materiálu paralelních textů), např.

 • Anglické protějšky českého lokálu
 • České protějšky anglických zjišťovacích otázek se sekundární funkcí (např. zdvořilé žádosti, pozvání)

Nekonfrontační studie anglických morfologických kategorií, např.

 • Zaměnitelnost kataforického určitého členu a neurčitého členu s funkcí první zmínky (I had the /an impression that I had seen him before)

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Bakalářské práce v oboru analýzy žákovského jazyka

Příklady témat:

 • Grammatical errors of advanced learners with different L1s
 • Tense errors in advanced learner English
 • Automatic and semi-automatic annotation of learner errors

Prof. PhDr. Aleš Klégr

Práce zaměřené na lexikologii, pragmatiku

Příklady témat:

 • Anglicko-české kontrastivní studie vybraných lexikálních jednotek (pragmatických markerů ap.)
 • Korpusové studie evaluativní prozodie anglických lexikálních jednotek
 • Korpusové studie vybraných dvojic synonym

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Bakalářské práce zaměřené zejména na morfologii a syntax současné angličtiny, s využitím metod korpusové lingvistiky (kontrastivní – porovnání češtiny a angličtiny, i zaměřené jen na angličtinu)

Příklady témat:

 • Specifické partitivní prostředky (u vybraných nepočitatelných substantiv)
 • Prostředky uvozování přímé řeči v angličtině a v češtině
 • Infinitivní polovětné vazby jako stylový ukazatel
 • Analýza vybraného textu s využitím metody ‚keywords‘
 • Nepředložkové překladové ekvivalenty vybraných předložek
 • Local grammar of evaluation

Mgr. Jiřina Popelíková

Práce zaměřené na vývoj anglického jazyka, informační a syntaktickou strukturu diskursu, nebo kontrastivní korpusově založené jazykové studie

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Práce zaměřené na

 • Corpus based/computationally based/quantitative research in the history of English (i.e. with diachronic perspective and/or on a historical material)
 • Digitization projects on English historical material.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářské práce > Vypsaná témata bakalářských prací