Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ

 • Obecné informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 naleznete na webu přijímacího řízení. Na Vaše dotazy k přijímacímu řízení ráda odpoví Mgr. Veronika Raušová, Ph.D. : veronika.rausova@ff.cuni.cz
 • Další informace k přijímací zkoušce, včetně odkazu na přihlášku naleznete zde.

Přijímací zkouška

 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • přijímací zkouška je dvoukolová (písemná, ústní)

1. KOLO – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 100 minut)

1. Uchazeč prokáže pokročilou znalost anglického jazyka rozsahem odpovídající ukončenému bakalářskému studiu anglistických programů pro učitelství. Obsahem zkoušky je test zaměřený na slovní zásobu, morfologii slovních druhů, syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky. (max. 35 bodů)

2. Uchazeč prokáže dobrou orientaci a znalosti v literárněvědné a kulturněhistorické problematice oboru rozsahem odpovídající ukončenému bakalářskému studiu anglistických programů zaměřených na vzdělávání. (max. 15 bodů)

2. KOLO – ÚSTNÍ ČÁST

1. ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).

2. motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů)
Druhá část probíhá v anglickém jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost prakticky používat angličtinu, a to na pokročilé úrovni, s důkladně osvojenými znalostmi gramatického systému jazyka. Reaguje na otázky komise, které směřují především na motivaci k didakticky orientovanému studiu, s tím související zájmy, zkušenost s výukou angličtiny, pedagogické zkušenosti apod.
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor:

 • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–4 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 3–0 bodů

3. prokázání didaktických kompetencí (max. 15 bodů)
Třetí část probíhá v anglickém jazyce. Uchazeč prokáže základní orientaci v problematice jazykové akvizice (max. 5 bodů). Dále prokáže schopnost didakticky uchopit vybraný základní jev z anglické gramatiky či slovní zásoby (max. 10 bodů).

4. praktická znalost anglického jazyka (max. 15 bodů)
Ve čtvrté části zkoušky je zhodnocena úroveň anglického jazyka prokázaná v rámci okruhů 2) a 3) dle následujících kritérií:

 • výborná znalost – uchazeč hovoří přesnou, bohatou, plynulou a kultivovanou angličtinou bez závažnějších nedostatků alespoň na úrovni C1+: 15–11 bodů
 • průměrná znalost – uchazeč hovoří přesnou, bohatou, plynulou a kultivovanou angličtinou s menšími nedostatky na úrovni C1: 10–5 bodů
 • podprůměrná znalost – uchazeč má v různých rovinách závažnější problémy při mluvené komunikaci v angličtině, jejíž úroveň je nižší než C1: 5–0 bodů

Doporučená studijní literatura k prvnímu okruhu ústní části zkoušky

Pedagogika

 • Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP.
 • Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing.
 • Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál.
 • Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.
 • Lightbown, P., & Spada, N. (2013, 2021). How languages are learned. Oxford University Press.

Psychologie

 • Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část).
 • Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.
 • Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.
 • Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

Další požadavky ke zkoušce

U přijímací zkoušky se ve vytištěné podobě odevzdává:

 • seznam četby vztahující se k didaktice anglického jazyka (s uvedením jména a příjmení uchazeče)
 • případně potvrzení o absolvování bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání (viz výše)

U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:

 • výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části
 • doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří FF UK 2024 se z pietních důvodů ruší. Více informací naleznete zde.

Modelový test

 • Modelový test naleznete zde.

Profil absolventa

Absolventi programu jsou připraveni:

 • vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto oboru blízkých, v jazykových školách, vzdělávacích agenturách a neziskových organizacích pořádajících kurzy pro děti i dospělé,
 • působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci,
 • uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném oboru,
 • ucházet se o pokračování v doktorském studiu, primárně v programech Aplikovaná lingvistika a didaktika jazyka (FF UK) či Anglický jazyk a literatura s didaktikou PedF UK
Úvod > Uchazeč > Magisterské studium > Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ