Písemná práce (PP)

Písemná práce AAA5PPXXX odpovídá rozsahem i obsahem asi čtvrtině práce diplomové. Průměrný rozsah je 15 stran.

Téma práce se liší od tématu diplomové práce.

V úvodu je téma zpracováno teoreticky v stručném přehledu nejdůležitější odborné literatury.
Hlavní část práce předkládá rozbor shromážděného materiálu sestávajícího z 50 – 100 příkladů zkoumaného jevu (konkrétní rozsah je dán povahou jevu a typem předmětu, více informací v ISu).  Všechny excerpované doklady jsou v práci uvedeny (buď jako příloha na konci, nebo při rozboru textu). Podoba písemné práce může být v konkrétních případech po dohodě s vyučujícím jiná, je-li to vzhledem k tématu vhodné.
Poslední textová část obsahuje závěr shrnující nejdůležitější poznatky. Na konci je uvedena odborná literatura a prameny, z kterých byly čerpány doklady, s úplnými bibliografickými údaji.

Písemnou práci je třeba odevzdat nejméně čtyři týdny před předpokládaným termínem zápisu výsledku atestace do SIS.

Úvod > Studium > Magisterské studium > Písemná práce (PP)