Anglický jazyk (do 2017/2018)

Doktorský studijní program: Filologie  (8217)
Studijní program: Anglický jazyk

Personální zabezpečení studijního programu

Vstupní požadavky

Kreditová dotace

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Disertační práce

Všeobecná informace o formě, zpracování a způsobu odevzdání disertační práce je obsažena v Pokynech k odevzdání disertační práce a Opatření děkana č. 17/2007. V rámci DSP v programu AJ jsou požadavky na zpracování disertace dále specifikovány takto:

Disertační práce je zpravidla v rozsahu minimálně 150 normostran autorského textu. Jako přílohu je nezbytné uvést seznam odkazované a použité literatury a dalších informačních zdrojů; použité citace a odkazy musejí být v souladu s platnou bibliografickou normou ISO 690, resp. ISO 690-2, resp. formální jednotnost ve zpracování jednotlivých částí disertace, citací apod. by měla být v souladu s běžným formátem, např. Huddleston-Pullum, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge UP, 2002. Disertační práce ověřuje nejen předpoklady k samostatné a tvůrčí práci, ale musí přinášet nové vědecké poznatky či obsahovat vlastní interpretace zkoumaných jevů. Témata disertačních prací jsou volena vzhledem k důrazu na individuální charakter doktorského studia, s ohledem na specializaci školitelů a na možnosti získat potřebný výzkumný „terén”. Témata jsou specifikována z námětů obsažených v projektech předkládaných při přijímacím řízení do doktorského studia. Vychází se z možností školitelského pracoviště a z odborné orientace doktorandů. Dále přichází v úvahu vypisování témat vycházejících z grantových úkolů nebo výzkumných záměrů řešených školícím pracovištěm. Shrnutí nejdůležitějších údajů:

 • délka práce: ca. 150 str.
 • jazyk: čeština nebo angličtina (podle tématu práce)
 • souhrn v druhém jazyce
 • bibliografie: ca 30-50 titulů
 • počet dokladů pro vlastní analýzu: 1000 položek
 • formální jednotnost ve zpracování jednotlivých částí disertace, citací apod. v souladu s běžným formátem (např. Huddleston-Pullum, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge UP, 2002)

Obhajoba disertační práce

 • Všeobecné informace o obhajobě viz Odkazy níže.

Podmínky a požadavky:

 • podmínkou pro připuštění k obhajobě je složení státní doktorské zkoušky;
 • počet členů komise přítomných obhajobě disertační práce nesmí být menší než tři; přítomni jsou zpravidla všichni oponenti;
 • o výsledku obhajoby se jedná na veřejném zasedání, které se uzavře tajným hlasováním;
 • výsledek obhajoby se vyhlašuje ihned (prospěl/a – neprospěl/a);
 • o průběhu obhajoby se vede zápis;
 • obhajoba a posudky jsou zpravidla česky, výjimky povoluje oborová rada.

Průběh obhajoby:

 1. Obhajobu zahájí předseda komise. Krátce seznámí přítomné s uchazečem.
 2. Školitel seznámí přítomné s průběhem studia doktoranda/doktorandky.
 3. Doktorand/ka vyloží podstatný obsah disertační práce (5 – 10 minut).
 4. Oponenti přednesou podstatný obsah svých posudků.
 5. Doktorand/ka zaujme stanovisko k oponentským posudkům.
 6. Předseda komise zahájí všeobecnou diskusi.
 7. Doktorand/ka odpoví na všechny dotazy, zaujme stanovisko ke všem podnětům.
 8. Předseda krátkým zhodnocením uzavře veřejnou část obhajoby.
 9. Tajné hlasování (o hlasování se vede zápis).
 10. Vyhlášení výsledků obhajoby.

Promoce

Příloha

Odkazy

Úvod > Studium > Doktorské studium > Anglický jazyk (do 2017/2018)