Studium

Některá základní fakta o studiu

 

V současné době má studijní program anglistika-amerikanistika dvě formy. Především zahrnuje prezenční bakalářské studium, realizované v součinnosti s ÚALK, a to samostatné i sdružené. Za druhé jde o prezenční navazující magisterské studium: od roku 2013 je otevřen program (samostatný i sdružený) Anglický jazyk, zaměřený na lingvistiku a didaktiku (ÚAJD), a program Anglofonní literatury a kultury (ÚALK). Přechod z bakalářského studia do navazujícího magisterského není automatický (ani pro interního, ani pro externího uchazeče), nýbrž je podmíněn úspěšným složením přijímací zkoušky.  Standardní doba studia je u bakalářského studia 3-4 roky, u magisterského navazujícího 2-3 roky. Absolvovat studium je možné v kratší lhůtě. Maximální doba studia je v bakalářském studiu 6 let, v magisterském studiu navazujícím 5 let, v magisterském studiu nenavazujícím 10 let.

Po ukončení magisterského studia je možno se ucházet o rigorózní řízení a doktorské studium. Rigorózní řízení k udělení titulu PhDr. zahrnuje obhajobu rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky, doktorské studium vyžaduje absolvování doktorského studijního programu, složení státní závěrečné zkoušky a obhajobu disertace a umožňuje získat titul Ph.D., který odpovídá dřívějšímu titulu kandidát věd, CSc. Absolventi programu anglistika-amerikanistika mají možnost studovat ve třech doktorských studijních programech, Anglický jazyk, Didaktika konkrétního jazyka a Anglická a americká literatura. Doktorský studijní program má formu prezenční (interní), trvající nově čtyři roky, a formu kombinovanou s dobou studia max. 8 let (čtyřletý studijní plán zakončený závěrečnou doktorskou zkouškou, následná příprava a obhajoba disertační práce).

Absolventům bakalářského studia se uděluje akademický titul bakalář (zkratka Bc., uváděná před jménem), absolventům magisterského studia akademický titul magistr (zkratka Mgr., uváděná před jménem), absolventům doktorského studia a rigorózního řízení se uděluje akademický titul doktor (zkratka Ph.D., uváděná za jménem, resp. PhDr., uváděná před jménem – viz výše).

Výhodou bakalářského studia je kratší doba studia. Nevýhodou je, že v řadě profesí je požadováno magisterské vzdělání, resp. bakalářské vzdělání zde neumožňuje zařazení do vyšších platových tříd a pracovní postup. Např. podle Zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) již učitel prvního a druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci na základě dokončeného vysokoškolského studia v akreditovaném magisterském studiu. Magisterské vzdělání je také předpokladem pro doktorské studium a titul Ph.D. je dnes požadován pro pedagogické a badatelské působení v odborných ústavech a na katedrách vysokých školách. Situace v soukromé sféře je přirozeně trochu odlišná.

Úvod > Studium