Magisterské studium

Navazující magisterské studium – dvouleté

 • Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK pro akademický rok 2019/2020 (viz také stránka „uchazeč“)
 • obor Anglický jazyk
  • Kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium, ‚Anglický jazyk‘ můžete kombinovat se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia (včetně ‚Překladatelství‘ a  ‚Tlumočnictví‘ a oboru ‚Anglofonní literatury a kultury‘)

Přijímací zkoušky

 • písemná část zkoušky – 5.6. 2019, od 9:00 hod, místnost P301 (Anglický jazyk i English Language and Linguistics). Modifikace v místnosti tba.
 • ústní část zkoušky – 6.6. 2019, od 8:30, místnost P104

Informační schůzka pro uchazeče o magisterské studium oboru Anglický jazyk

Termín schůzky: středa 27. 2. 2019 ve 14.10 v místnosti P111

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK zve všechny zájemce o navazující magisterské studium oboru ANGLICKÝ JAZYK na informační schůzku.

 • Dozvíte se více o oboru, který jste si vybrali.
 • Řekneme Vám, jak probíhá písemná a ústní část přijímací zkoušky.
 • Rádi odpovíme na Vaše otázky.

Schůzka je určena pro všechny zájemce, bez ohledu na to, zda studují bakalářský program na FF UK nebo na jiné VŠ.

Pokud se chcete schůzky zúčastnit, potvrďte účast na andrea.mudrova@ff.cuni.cz

Prezentace z letošního Dne otevřených dveří (12.1.2019)

Termíny přijímací zkoušky:

 • Magisterské studium:
 • písemná část zkoušky – 5.6. 2019, od 9:00 hod, místnost P301 (Anglický jazyk i English Language and Linguistics). Modifikace v místnosti č. 1.
 • ústní část zkoušky – 6.6. 2019, od 8:30, místnost P104

Pokud postoupíte do druhého kola zkoušky a nemůžete ústní zkoušku skládat v den, na který jste pozváni (máte např. zkoušku na jiném oboru, na který se hlásíte), napište nám na  gabriela.bruhova@ff.cuni.cz. Přesuneme Vám ústní zkoušku na jiný den nebo hodinu.

 • náhradní termín přijímací zkoušky (bakalářské i magisterské studium): 19.6.2019 (od 8:30 písemná část, od 13:00 ústní část)

Výsledky zkoušek budou oznámeny na webu fakulty.

Výsledky zkoušek budou oznámeny na webu fakulty.

Na Vaše dotazy k přijímacímu řízení ráda odpoví PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. – gabriela.bruhova@ff.cuni.cz

Průběh přijímacích zkoušek

 • Přijímací zkouška: dvoukolová
Předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo –  písemná část (90 minut):
 • Obsahem prvního kola zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu zaměřený na morfologii slovních druhů, syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky a obecnou znalost dějin anglického jazyka. Zadání testu je zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce.

2. kolo – ústní část. Během pohovoru se hodnotí:

 1. Motivace ke studiu (hlubší zájem o anglický jazyk a lingvistiku, obecná představa o profesním uplatnění v návaznosti na zvolený studijní obor);
 2. Odborné znalosti a jazykové dovednosti: znalost anglického gramatického systému včetně jazykovědné terminologie v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů; jazykové dovednosti (odborný jazyk psaný a mluvený).

K přijímací zkoušce nejsou požadovány žádné podklady ani seznam četby.

Je-li uchazeč informován o přijetí ke studiu, je povinen po zveřejnění výsledků přijímacího řízení informačním systémem fakulty zaslat nebo osobně doručit ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (Bc) na Studijní oddělení FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 124). Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na zahraničních školách, předloží tamtéž doklad o rovnocennosti vzdělání, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak.

Dokud uchazeč tyto dokumenty nepředloží, nemůže být ke studiu zapsán.

Ukázky testů z minulých let

Profil absolventa

Absolvent dokonale ovládá běžnou i odbornou angličtinu a má hluboké teoretické vědomosti z anglické lingvistiky synchronní i diachronní. Uplatnění absolvent najde ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, a po doplnění příslušného pedagogického vzdělání také jako středoškolský učitel.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Učitelství anglického jazyka pro střední školy NEBUDE OTEVŘENO

Možnosti získání učitelské kvalifikace (zejména bod 2.2)

Aktuální informace najdete také na webu Katedry psychologie FF UK (Program Učitelství, souhrnné informace) a na fakultních webových stránkách.

Úvod > Uchazeč > Magisterské studium