Magisterské studium

Anglický jazyk 

 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; studijní program Anglický jazyk můžete kombinovat se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují (včetně ‚Překladatelství‘ a  ‚Tlumočnictví‘ a programu ‚Anglofonní literatury a kultury‘)
 • Obecné informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 naleznete na webu přijímacího řízení. Na Vaše dotazy k přijímacímu řízení ráda odpoví PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. – gabriela.bruhova@ff.cuni.cz
 • Další informace k přijímací zkoušce, včetně odkazu na přihlášku naleznete zde.

 

Přijímací zkouška 

 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • přijímací zkouška je jednokolová (písemná)
Popis přijímací zkoušky:
– písemná zkouška (doba trvání: 100 minut); (max. 100 bodů / min. 50 bodů):

–  zadání je zčásti v českém, zčásti v anglickém jazyce

a)  lingvistický rozbor anglického textu (zadání je v anglickém jazyce)

b)  obecné otázky týkající se anglického jazyka a lingvistiky (zadání je v českém jazyce)

Test ověřuje znalost následujících oblastí/rovin: morfologie slovních druhů, syntaktická analýza věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky, obecná znalost historického vývoje angličtiny, znalost základních jazykovědných pojmů

Obsahem zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu zaměřený na morfologii slovních druhů, syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky a obecnou znalost dějin anglického jazyka. Testuje znalost anglického gramatického systému včetně jazykovědné terminologie v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických programů. Zadání testu je zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce.

Je-li uchazeč informován o přijetí ke studiu, je povinen po zveřejnění výsledků přijímacího řízení informačním systémem fakulty zaslat nebo osobně doručit ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (Bc) na Studijní oddělení FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 124). Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na zahraničních školách, předloží tamtéž doklad o rovnocennosti vzdělání, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak.

Dokud uchazeč tyto dokumenty nepředloží, nemůže být ke studiu zapsán.

Doporučená studijní literatura

 • Biber, D. et al. (2006). Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.
 • Čermák, F. (2011). Jazyk a jazykověda. Karolinum Press.
 • Dušková, L. et al. (2006). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.
 • Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. (2018). An introduction to language. Cengage Learning.
 • Huddleston, R. and Pullum G. K. (2002). Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Quirk, R. et al. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 • Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Yule, George (2020) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Informační schůzka pro uchazeče o magisterské studium programu Anglický jazyk

Každý rok v únoru pořádáme pro zájemce o studium Anglického jazyka informační schůzku. Schůzka se bude konat prezenčně 2. 3. 2022 ve 14.10 v m.č. 104.

Jaká je náplň schůzky?

 • Dozvíte se více o studijním programu, který jste si vybrali.
 • Řekneme Vám, jak přijímací zkouška probíhá a probereme společně modelový test.
 • Rádi odpovíme na Vaše otázky.

Schůzka je určena pro všechny zájemce, bez ohledu na to, zda studují bakalářský program na FF UK nebo na jiné VŠ.

Pokud se chcete schůzky zúčastnit, potvrďte prosím do 22.2. 2022 svoji účast na gabriela.bruhova@ff.cuni.cz.

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční 15. 1. 2022 on-line. Více informací naleznete zde.

 

Modelový test

 • Modelový test z minulých let naleznete zde:

Profil absolventa

Absolvent dokonale ovládá běžnou i odbornou angličtinu a má hluboké teoretické vědomosti z anglické lingvistiky synchronní i diachronní. Uplatnění absolvent najde ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, a po doplnění příslušného pedagogického vzdělání také jako středoškolský učitel.

Další informace o programu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Učitelství anglického jazyka pro střední školy NEBUDE OTEVŘENO

Možnosti získání učitelské kvalifikace (zejména bod 2.2)

Aktuální informace najdete také na webu Katedry psychologie FF UK (Program Učitelství, souhrnné informace).

Informace týkající se učitelských studijních programů naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Magisterské studium