Anglický jazyk

Organizace studia

Magisterské studium není organizováno po ročnících. Při zvažování svého „průchodu studiem“ doporučujeme vzít v úvahu:

 1. Studijní plány
 • Studenti musejí absolvovat všechny povinné předměty a předepsaný počet povinně volitelných předmětů z okruhu PVP1: Oborový seminář (12 pro samostatné, 6 pro sdružené studium).
 • Studenti samostatného studia skládají oborové zkoušky ze 3 povinně volitelných předmětů (PVP2: Oborová zkouška).
 • Dále si studenti samostatného studia volí 3 a studenti sdruženého  studia 1 povinně volitelný předmět, ze kterých píší klasifikovanou písemnou práci ohodnocenou klasifikovaným zápočtem (PVP3: Písemná práce).
 1. Minimální počty kreditů nutné pro zápis do studia
 • (v případě sdruženého studia za oba programy dohromady):
  • pro zápis do druhého ročníku studia 40 kreditů,
   pro zápis do třetího ročníku studia 60 kreditů,
   pro zápis do čtvrtého ročníku studia 90 kreditů,
   pro zápis do pátého ročníku studia 120 kreditů;
 1. Studijní předpisy

Charakteristika studijního programu

Studijní program anglický jazyk patří k nejstarším a od dob svého zakladatele Viléma Mathesia počátkem 20. století i k nejdůležitějším moderním filologiím pěstovaným na Karlově univerzitě. Anglická lingvistika staví na tradicích pražské a evropské, zejména britské anglistiky, s níž je úzce propojena, a zároveň se vyvíjí v souladu s nejnovějšími celosvětovými trendy ve vědeckém bádání.

Studium anglického jazyka a lingvistiky je zrcadlem soustavné činnosti badatelské a výzkumné generací pražských anglistů a zaměřuje se na většinu rovin a aspektů anglického jazyka. Je koncipováno tak, aby z hlediska absolventa ve svém úhrnu vyústilo v  ucelený komplexní popis angličtiny v dimenzi synchronní a diachronní. Vedle základních disciplín gramatických (morfologie a syntax) tkví těžiště odborné přípravy rovněž v lexikologii a v oborech textově-komunikačních (lingvistická  stylistika, pragmatika, analýza diskurzu). Specifickým rysem studia je důsledný kontrastivní pohled na angličtinu ve srovnání s češtinou a pěstování výuky (stejně jako výzkumu) zároveň v linii lingvistické i filologické. V rámci České republiky se pojetí studia odlišuje navíc i důrazem na bezprostřední sepětí synchronního popisu a analýzy jazyka s přístupy diachronními a historickými, v němž magisterský program důsledně navazuje na studium bakalářské. Jako fundamentální metodologické východisko se ve studiu a výuce oboru uplatňuje současná podoba funkčního strukturalizmu Pražské lingvistické školy a zároveň se soustavně reflektují nejnovější významné lingvistické a anglistické trendy ve světě (kognitivní lingvistika, konstrukční gramatika aj.). Materiálově a metodologicky se výuka a studium systematicky opírá o postupy korpusové a komputační lingvistiky (práce s korpusy jednojazyčnými i paralelními, synchronními i diachronními) a zvládnutí těchto postupů je nedílnou součástí výuky.

Cíle studijního programu  

Studium anglického jazyka je koncipováno tak, aby zahrnovalo všechny základní discipliny, a umožňuje tak komplexní popis angličtiny. Metodologickým východiskem je funkční strukturalismus Pražské lingvistické školy, jehož aplikace na popis angličtiny je rozpracována tak, aby koncepčně a terminologicky byla kompatibilní s přístupy uplatňovanými ve standardních britsko-amerických akademických popisech angličtiny. Lingvistická složka programu obsahuje tři komplementární komponenty: teoretický lingvistický popis, aplikovanou lingvistickou, tj. didakticko-metodologickou průpravu a soustavnou praktickou jazykovou přípravu. Teoretický popis se zaměřuje na fonetiku a fonologii angličtiny, základní gramatické discipliny, tj. morfologii a syntax, a dále na rovinu lexikální (lexikologie), úvod do roviny textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskurzu) a do lingvistiky historické se zaměřením na vývoj angličtiny v strukturálních a filologických souvislostech. Didaktika a metodologie výuky anglického jazyka seznamuje studenty se základními metodami a principy výuky. Hlavním cílem výuky praktického jazyka je, aby si student, resp. absolvent osvojil jednak zásady akademického písemného projevu, jednak základní návyky při překladu z angličtiny a do angličtiny. Cílem studia je všestranná anglistická příprava pro teoretické i praktické uplatnění absolventa. V rámci uceleného trojstupňového studijního programu, který odpovídá vývojovým trendům v západních zemích a směřuje k plné kompatibilitě se studijními programy rozvinutých zemí EU, je předkládaný typ studia integrován s programem doktorského studia anglický jazyk.

Profil absolventa studijního programu a uplatnění absolventa v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Absolvent navazujícího magisterského studia disponuje dokonalou znalostí angličtiny (odpovídající úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce), kvalitním teoreticko-metodologickým základem v lingvistice – a v případě odborného zájmu – rovněž v lingvistice aplikované. Spolehlivě ovládá problematiku základů srovnávacího studia jazyků a je vybaven teoretickými i praktickými vědomostmi o angličtině jako klíčovém nositeli a zprostředkovateli kultury anglicky mluvících zemí.

Ve specifické rovině absolvent disponuje ucelenými jazykovědnými znalostmi oboru, rozvinutými jazykovými kompetencemi a kompetencemi interkulturními. Absolvent je vzdělán v oblasti didaktiky studovaného oboru tak, aby po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického vzdělání mohl získat plnou kvalifikaci k učitelství anglického jazyka na středních školách.  Kromě toho nachází absolvent tohoto studia široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, soustavnou lingvisticko-filologickou průpravou, koncepčním přístupem k řešení úkolů a kritickým myšlením. Absolvent navazujícího magisterského studia dokonale ovládá běžnou angličtinu i odbornou angličtinu ve filologických i dalších humanitních oborech a má ucelené komplexní znalosti teoretické problematiky, metodologie (včetně práce s jazykovými korpusy) i praktické aplikace z lingvistiky angličtiny, a to zejména z fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe, textové lingvistiky, lexikologie, lexikografie, stylistiky, pragmatiky, analýzy diskursu a anglické historické lingvistiky. Ze studia si odnáší důležitý návyk průběžného sebevzdělávání a otevřený postoj vůči novým informacím.

Úvod > Studium > Magisterské studium > Anglický jazyk