Žádosti

Pravidla pro vyřizování studentských žádostí – program anglistika-amerikanistika, bakalářské studium

  1. Žádosti týkající se celého studijního programu posuzují oba ústavy, stanovisko ke každé žádosti musí nést podpisy zástupců obou ústavů. Jedná se zejména o tyto případy: přerušení a obnovení studia, přestupy mezi studijními programy (např. mezi sdruženým a samostatným studiem), individuální studijní plán, otázky týkající se atestací společného základu.
  2. Žádosti týkající se pouze jednoho z ústavů posuzuje zástupce tohoto ústavu; kopie žádosti a stanoviska se dává druhému ústavu na vědomí. Jedná se zejména o uznávání konkrétních atestací, žádosti týkající se mezioborových doplňků, apod.

Žádost o opakovaný zápis předmětu

Podle Čl. 7 Pravidel pro organizaci studia FF UK „Děkan může ve výjimečných případech na základě žádosti studenta a po vyjádření vedoucího příslušné základní součásti fakulty povolit  opakování zápisu již dříve zapsaného předmětu, pokud to umožňuje realizace studijního plánu programu v daném akademickém roce. Opakování zápisu předmětu podle tohoto odstavce je u každého předmětu možné pouze jednou.“

Nesplní-li tedy student/ka podmínky atestace z daného předmětu a nemá už žádné opravné termíny (v Informačním systému a v indexu je předmět zapsán jako nesplněný), může podat žádost o opakovaný zápis předmětu. Žádosti se podávají po zimním nebo letním semestru. Je možné žádat i o opakovaný zápis několika předmětů, ale během studia je možné požádat o opakovaný zápis každého předmětu jen jednou.

ÚAJD a ÚALK zpravidla doporučí kladné vyřízení žádosti o opakovaný zápis jednoho předmětu v každém akademickém roce, pokud ovšem nebylo důvodem nesplnění atestace plagiátorství, podvod nebo jiné porušení pravidel studia.

Formulář pro podání žádosti

FF-1432-version1-zadost