Vypsaná témata diplomových prací

Učitelé ÚAJD přijímají magisterské práce v uvedených oblastech. Na konkrétním tématu se, prosím, domluvte s učitelem, do jehož oboru by práce spadala.

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.
Příklady témat:

 • Sloveso getve funkci pomocného slovesa pasiva
 • Pasivizace vybraných ditranzitivních sloves
 • Pronominální odkazování na rodově neutrální výrazy (např. everyone, anybody)

Luca Cilibrasi, Ph.D.

Práce v oblastech dyslexie, fonologoie a bilingvní akvizice.
Příklady témat:

 • Acquisition of phonology in newborns
 • Bilingual acquisition
 • Dyslexia

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Diplomové práce v oboru historického vývoje anglického jazyka (anglické historické lingvistiky), staroanglické a středoanglické filologie

Příklady témat:

 • Poměr recipročních zájmen each other one another  z historického hlediska
 • Konverze jako náhrada za slovotvorně využité introflektivní alternace: typ hate náhradou za hete

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Syntakticko-stylistické studie

 1. jednoho druhu textu (na pozadí neutrální stylistické normy) nebo
 2. porovnávající dva druhy textu (též zahrnující aspekt aktuálněčlenský), např.
 • Prostředky generičnosti v příslovích (realizační forma generické určenosti, slovesný čas a způsob)
 • Antepozice postverbálního členu v odborném textu a beletrii jako prostředek stylistické differenciace

Syntaktické studie, např.

 • Realizační formy a aktuálněčlenská funkce doplňku předmětu.

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Diplomové práce v oboru žákovských korpusů, žákovského jazyka (přesnost a plynulost) a didaktiky AJ.

Příklady témat:

 • Collocations in advanced learner English.
 • Adjective and adverb intensification in learner language.
 • The teaching practicum and its evaluation
 • Automatic and semi-automatic annotation of learner errors

Mgr. Michaela Hejná, Ph.D.

Phonetics, phonology, language variation and change

More challenging topics:

 • Pre-aspiration and post-aspiration in Welsh English: how [+spread glottis] are fortis fricatives?
 • Language-internal constraints on post-aspirated affricated /t/’s
 • Acoustic correlates of the fortis-lenis contrast in Aberystwyth Englis
 • Pre-pausal vowels in Welsh English: creaky, breathy, or whispery?

Less challenging topics:

 • Language-internal constraints on dh-stopping in Welsh English
 • Language-internal constraints on spirantisation in Welsh English
 • Is there a TRAP-STRUT merger in Aberystwyth English?
 • Creaky voice in Welsh English: an apparent-time study

Prof. PhDr. Aleš Klégr

Práce zaměřené na lexikologii, pragmatiku

Příklady témat:

 • Anglicko-české kontrastivní studie vybraných lexikálních jednotek (pragmatických markerů ap.)
 • Korpusové studie evaluativní prozodie anglických lexikálních jednotek
 • Korpusové studie vybraných dvojic synonym

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Diplomové práce zaměřené zejména na morfologii a syntax současné angličtiny, s využitím metod korpusové lingvistiky (kontrastivní – porovnání češtiny a angličtiny, i zaměřené jen na angličtinu)

Příklady témat:

 • Local grammar of evaluation
 • Prostředky uvozování přímé řeči v angličtině a v češtině
 • Infinitivní polovětné vazby jako stylový ukazatel
 • Analýza vybraného textu s využitím metody ‚keywords‘
 • Nepředložkové překladové ekvivalenty vybraných předložek

Mgr. Jiřina Popelíková

Práce zaměřené na vývoj anglického jazyka, informační a syntaktickou strukturu diskursu, nebo kontrastivní korpusově založené jazykové studie

PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.

Práce zaměřené na Angličtinu jako lingua franca (ELF), světové angličtiny (WEs), didaktizaci ELF a WEs

PhDr. Magdaléna Rysová, Ph.D. (ÚFAL MFF UK)

Témata diplomových prací (pokud máte o uvedená témata zájem, kontaktujte e-mailem dr. Rysovou magdalena.rysova@post.cz nebo doc. Malou marketa.mala@ff.cuni.cz)

1. Diskurzní konektory ve studentských anglických textech psaných nerodilými mluvčími
Tématem práce je analýza diskurzních konektorů a vyhodnocení textové koherence v pracích vytvořených nerodilými mluvčími. Výsledky práce budou vycházet z výzkumu provedeném na formálních dopisech (každý obsahuje 130–150 slov). Výzkum se bude týkat především toho, jakým způsobem studenti (nerodilí mluvčí) vytvářejí text – zejména jaké diskurzní konektory (tj. výrazy typu „because“, „in consequence“, „however“ atd.) používají pro vyjadřování vztahů v textu, zda převažují diskurzní vztahy implicitní nebo explicitní apod. Výsledky výzkumu mohou být dále srovnány s vyjadřováním koherence v anglických textech psaných rodilými mluvčími.

2. Vyjadřování anaforičnosti vybraných diskurzních konektorů v angličtině a češtině v paralelním korpusu InterCorp
Tématem práce je analýza vybraných anaforických konektorů v angličtině a češtině, tj. konektorů, které mohou nést (alespoň v jednom jazyce)  v povrchové rovině anaforický výraz – viz české konektory typu „na rozdíl od toho“, „kvůli tomu“, „příkladem toho je“ a anglické konektory typu „as a result of that“, „that is because“ atd. Práce bude zkoumat, jak se vybrané anaforické konektory chovají v češtině a angličtině a zaměří se na jejich překlad z češtiny do angličtiny a naopak. Výzkum bude proveden na textech paralelního korpusu InterCorp.

3. Charakteristika anglických formálních dopisů psaných nerodilými mluvčími
Práce se zaměří na obecnou charakteristiku anglických textů vytvořených nerodilými mluvčími. Předmětem výzkumu bude například sledování následujících faktorů: délka vět, typy souvětí (souřadnost, podřadnost), typy vedlejších vět, počet lemmat (lexikální rozmanitost), celkový počet větných celků, počet odstavců apod. Výsledkem práce bude charakteristika typického textu (formálního dopisu) psaného nerodilým mluvčím. Součástí práce může být dále evaluace nejčastějších chyb a nedostatků v analyzovaných studentských pracích.

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Práce zaměřené na

 • Corpus based/computationally based/quantitative research in the history of English (i.e. with diachronic perspective and/or on a historical material)
 • Digitization projects on English historical material.

 

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax (i konstrastivní) a nadvětná/diskurzní rovina.

Příklady témat:

 • studie adjektiv vyskytujících se v pre- i postpozici (money available x available money)

 

Úvod > Studium > Magisterské studium > Diplomové práce > Vypsaná témata diplomových prací